Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
Rohlik.cz Finance a.s.
Výroční zpráva
za rok končící 31. prosincem 2021
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
OBSAH
1. Zpráva o auditu úc
̌
etní záve
̌
rky k 31.12.2021
2. Textová c
̌
ást výroc
̌
ní zprávy
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Úc
̌
etní záve
̌
rka k 31.12.2021
4. Úc
̌
etní záve
̌
rka k 31.12.2021
Rohlik.cz Finance a.s.
PRAHA
Z P R Á V A
O AUDITU
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2021
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Tato zpráva je určena pro akcionáře společnosti Rohlik.cz Finance a.s.
Rohlik.cz Finance a.s.
Akciová společnost se základním kapitálem 2 000 000,- Kč
Sídlo společnosti: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 075 64 589
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Rohlik.cz Finance a.s. („Společnost“)
sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou
unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2021, výkazu o úplném výsledku, výkazu
změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2021 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1.1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace
Společnosti k 31.12.2021 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosincem
2021 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém
Evropskou unií.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní
závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu
účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok
k těmto záležitostem nevyjadřujeme.
Emise dluhopisů v roce 2021
Na základě rozhodnutí společnosti z roku 2020 došlo k předčasnému splacení dluhopisů s pevným
úrokovým výnosem 6,60% p.a. (ISIN: CZ0003521023) k 31.1.2021.
Nová emise zajištěných dluhopisů (ISIN: CZ0003529943) se uskutečnila dne 1.2.2021, přičemž
k tomuto dni byly vydány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1.700.000.000,- Kč s pevným
úrokovým výnosem ve výši 5,50% splatné v roce 2026. Dluhopisy ROHLIK FIN. 5,5/26 byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., v České republice,
obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 15.4.2021. V listopadu 2021 došlo k navýšení objemu
emise do 2.550.000.000 Kč, kdy 20 tis. kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč zůstává
k 31.12.2021 v úschově u Centrálního depozitáře cenných papírů České republiky. Výše uvedené
informace jsou též součástí bodu 6 přílohy k účetní závěrce.
Záporný vlastní kapitál společnosti
Společnost k 31.12.2021 vykazuje záporný vlastní kapitál ve výši 248.673 tis. Kč.
Společnost je založena za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového
financování skupině Rohlik, společnost nevykonává jinou podnikatelskou činnost, a nemůže proto z
jiných podnikatelských aktivit vytvořit zdroje na splacení dluhů z dluhopisů.
V příloze, v bodě 1.2.2. je uvedeno, že hlavním důvodem záporného vlastního kapitálu je skutečnost,
že úroky z vynaložených investic (hlavní příjem společnosti) nepokryjí celkové náklady. Jednou
z příčin této skutečnosti je vysoká, investičně nealokovaná suma disponibilních prostředků na
bankovních účtech společnosti. V rámci naplnění podnikatelského plánu dojde v následujících letech
k realizaci několika plánovaných kroků, které navýší ziskovost společnosti a posunou vlastní kapitál
do kladných hodnot. Mezi tyto kroky patří zejména snížení finančních nákladů pomocí měnových
SWAPů, navýšení investic pomocí snížení disponibilních peněz a změnou investičních nástrojů.
Vedení Společnosti se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že
předpoklad nepřetržitého trvání společnosti není ohrožen.
Pro audit považujeme za významné posouzení schopnosti Společnosti plnit dluhy z dluhopisů
ovlivněné kreditní závislostí Společnosti na skupině Rohlik. Toto je spojeno s významnou mírou
nejistoty.
Řešení hlavních záležitostí auditorem
Emise dluhopisů v roce 2021
Seznámili jsme se s Emisními podmínkami a Prospektem dluhopisů. Získali informace o uzavření
obchodů, provedli jsme kontrolu úhrad na bankovní výpisy Společnosti.
Odsouhlasili jsme výši transakčních nákladů na smluvní ujednání, zkontrolovali jsme výpočet
nákladových úroků pomocí efektivní úrokové míry, ověřili výši diskontu a alikvotního úrokového
výnosu. Získali informace o tržní ceně dluhopisů a vyhodnotili držbu dluhopisů spřízněnými
osobami.
Záporný vlastní kapitál společnosti
Vyhodnotili jsme hospodářské výsledky minulých období a běžného období, a to zejména
z pohledu, zda nebyly ovlivněny neobvyklými událostmi. Ztrátu roku 2020 ovlivnil zejména
mimořádný nákladový úrok související s předčasným splacením dluhopisů, záporný
výsledek hospodaření roku 2021 ovlivnilo snížení úrokové výnosu z poskytnutých půjček,
kalkulovaného efektivní úrokovou sazbou, z důvodu prodloužení splatnosti půjček do roku
2025. Další z příčin ztráty roku 2021 byla vysoká, investičně nealokovaná suma disponibilních
prostředků na bankovních účtech společnosti.
Pro posouzení vhodnosti předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti jsme také provedli analýzu
finančních výkazů společnosti, analýzu platební schopnosti, komunikovali s vedením společnosti,
seznámili jsme se s budoucími plány Společnosti a s oceněním znalce významných společností
v rámci skupiny Rohlik.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní
rada Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost správní rady (dále jen „statutární orgán Společnosti“) za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v
souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v
souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní
závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
Společnosti pokračovat v trvání podniku vycházejí z důkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání podniku.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.
Naší povinností je rovněž poskytnout osobám pověřeným správou a řízením prohlášení o tom, že
jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a
dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a
případných souvisejících opatřeních.
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali osoby pověřené
správou a řízením Společnosti, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok
nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší
zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo
jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě
informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem
z hlediska veřejného zájmu.
Zprávy o jiných požadavcích stanovených právními předpisy
Informace vyžadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme
v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních
standardů pro audit:
Určení auditora a délka provádění auditu
Auditorem Společnosti nás dne 28.4.2021 určil jediný akcionář Společnosti. Auditorem Společnosti
je společnost Grant Thornton Audit s.r.o., evidenční číslo oprávnění 603 nepřetržitě 2 roky.
Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit
Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou
zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb
Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Zpráva o souladu s nařízením o ESEF
Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu účetní
závěrky obsažené ve výroční zprávě s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického
formátu pro podání zpráv („nařízení o ESEF“), které se vztahují k účetní závěrce.
Odpovědnost statutárního orgánu
Za vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF je zodpovědný statutární orgán
Společnosti. Statutární orgán Společnosti nese odpovědnost mimo jiné za:
návrh, zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému relevantního pro uplatňování
požadavků nařízení o ESEF,
sestavení účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě v platném formátu XHTML.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vyjádřit na základě získaných důkazních informací názor na to, zdali účetní závěrka
obsažená ve výroční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky
nařízení o ESEF. Tuto zakázku poskytující přiměřenou jistotu jsme provedli podle mezinárodního
standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované znění) – „Ověřovací zakázky, které nejsou
auditem ani prověrkou historických finančních informací“ (dále jen „ISAE 3000“).
 
Charakter, načasování a rozsah zvolených postupů závisí na úsudku auditora. Přiměřená míra jistoty
je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že ověření provedené v souladu s výše uvedeným
standardem ve všech případech odhalí případný existující významný (materiální) nesoulad
s požadavkem nařízení o ESEF.
V rámci zvolených postupů jsme provedli následující činnosti:
seznámili jsme se požadavky nařízení o ESEF,
seznámili jsme se s vnitřními kontrolami Společnosti relevantními pro uplatňování
požadavků nařízení o ESEF,
identifikovali a vyhodnotili jsme rizika významného (materiálního) nesouladu s požadavky
nařízení o ESEF způsobeného podvodem nebo chybou a
na základě toho navrhli a provedli postupy s cílem reagovat na vyhodnocená rizika a získat
přiměřenou jistotu pro účely vyjádření našeho závěru.
Cílem našich postupů bylo posoudit, zdali veškeré účetní závěrky, které jsou obsaženy ve výroční
zprávě, byly sestaveny v platném formátu XHTML.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho závěru.
Závěr
Podle našeho názoru účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2021 obsažená
ve výroční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledem v souladu s požadavky
nařízení o ESEF.
Grant Thornton Audit s.r.o.
Auditorská společnost
Praha 4, Pujmanové 1753/10a
Evidenční číslo oprávnění 603
V Praze dne 25.4.2022
Grant Thornton Audit s.r.o.
Auditorská spolec
̌
nost Praha 4, Pujmanové 1753/10a Evidenc
̌
ní c
̌
íslo oprávne
̌
ní 603
 
Mgr. Jitka Pes
̌
ic
̌
ková
Auditor evidenc
̌
ní c
̌
íslo oprávne
̌
ní 2106
Rohlik.cz Finance a.s.
Textová část
Výroční zpráva
za rok končící 31. prosincem 2021
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
O B S A H
1.
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
..............................................................................................................
3
1.1.
Z
ÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
..............................................................................................
3
1.1.1.
Obchodní rejstřík – údaje o společnosti
................................................................................
3
1.1.2.
Přehled podnikání
.................................................................................................................
3
1.1.3.
Organizační struktura společnosti
........................................................................................
4
1.2.
S
YSTÉM VNITŘNÍ KONTROLY
S
POLEČNOSTI
,
PRAVIDLA PŘÍSTUPU K MOŽNÝM
RIZIKŮM VE
VZTAHU K PROCESU ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
,
INFORMACE O ŘÍZENÍ A SPRÁVĚ
S
POLEČNOSTI
.................
5
1.2.1.
Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným rizikům
...........................
5
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
............................................................................................
5
1.2.2.
Informace o řízení a správě Společnosti
...............................................................................
5
1.2.3.
Statutární orgán společnosti
.................................................................................................
6
1.2.4.
Valná hromada společnosti
...................................................................................................
6
1.2.5.
Výbor pro audit
.....................................................................................................................
8
1.2.6.
Základní kapitál společnosti
..................................................................................................
8
1.3.
O
STATNÍ INFORMACE
..................................................................................................................
8
1.3.1.
Informace o odměnách statutárním auditorům
.....................................................................
8
1.3.2.
Významná soudní řízení
........................................................................................................
8
1.3.3.
Významné smlouvy
................................................................................................................
8
1.3.4.
Základní číselné údaje o hospodaření společnosti v roce 2021
............................................
8
1.3.5.
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
.............................................
9
1.3.6.
Předpokládaný vývoj společnosti
..........................................................................................
9
1.3.7.
Údaje o organizačních složkách
...........................................................................................
9
1.3.8.
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
.........................................................................
9
1.3.9.
Výdaje na výzkum a vývoj
......................................................................................................
9
1.3.10.
Údaje o investicích do hmotného a nehmotného majetku
................................................
9
1.3.11.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů ... 9
1.3.12.
Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu
výroční zprávy
....................................................................................................................................
10
 
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
3
Statutární ředitel společnosti v souladu s požadavky §21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
§118 zákona č. 254/2016, o podnikání na kapitálovém trhu předkládá tuto výroční zprávu
společnosti Rohlik.cz Finance a.s. (dále jen
„Společnost")
za účetní období 01.01.2021 -
31.12.2021.
1.
Údaje o společnosti
1.1.
Základní údaje o společnosti
1.1.1.
Obchodní rejstřík – údaje o společnosti
Obchodní jméno:
Rohlik.cz Finance a.s.
Sídlo:
Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:
07564589
LEI kód:
315700YT8ORK8BMVV06
Daňové identifikační číslo:
CZ07564589
Datum vzniku a zápisu:
19. října 2018
Právní forma:
Akciová společnost
Spisová značka:
B 23870 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
1.1.2.
Přehled podnikání
Společnost má v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsán: výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor.
Společnost byla založena za účelem vydání cenných papírů - dluhopisů. Aktuálně společností vydané
dluhopisy v maximální jmenovité hodnotě emise 2.550.000.000,- Kč, o jmenovité hodnotě jednoho
dluhopisu 10.000,- Kč, splatných 1.2.2026. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném
trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., v České republice, obchodování s dluhopisy bylo zahájeno
dne 15.4.2021. Dluhopisům bylo Centrálním depozitářem cenných papírů přiděleno ISIN:
CZ0003529943. K datu 31.12.2021 činila celková jmenovitá hodnota všech upsaných dluhopisů
2.350.000.000 Kč. Společnost plánuje během následujících období navýšit úpis dluhopisů až do
maximální výše 2.550.000.000,- Kč.
V minulých obdobích vlastnila společnost dluhopis v celkové výši emise 1.
165.000.000,- Kč.
s
pevným úrokovým výnosem 6,60% p.a. (ISIN: CZ0003521023). Společnost v souladu s emisními
podmínkami dluhopisů rozhodla o předčasném splacení celé jmenovité hodnoty dluhopisů ke dni
31.1.2021.
Společnost využívá výtěžku z emise dluhopisů na financování expanze Rohlík Group a.s. v České
republice i v zahraničí, na plánované akvizice subjektů, jejichž činnost souvisí s podnikatelskou
činností společnosti skupiny Rohlík a na činnosti generující pozitivní přidanou hodnotu pro skupinu
Rohlík.
V souladu s emisními podmínkami a schváleným prospektem dluhopisů bylo v součinnosti agentem
pro zajištění (J&T Banka a.s.) zřízeno zástavní právo k odpovídajícím podílům Ručitele na základním
kapitálu společnosti Rohlik Group a.s. tak, aby byly splněny požadavky emisních podmínek
dluhopisů.
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
4
Výtěžek z emise dluhopisů byl poskytnut formou vnitroskupinového financování (i) jedinému
akcionáři Společnosti, kterým je společnost Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Pobřežní 394/12,
Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 047 11 602, spisová značka B 21282 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen
„Jediný akcionář"
nebo
„Ručitel")
za účelem realizace výše uvedených způsobů využití.
Popis práv a povinností spojených s vydanými dluhopisy v rámci emise, se r
̌
ídí platnými veřejně
dostupnými emisními podmínkami a zákonem c
̌
. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném zne
̌
ní.
Emitentovi dluhopisu nebyl přidělen rating.
1.1.3.
Organizační struktura společnosti
Zakladatelem a Jediným akcionářem Společnosti k datu 31.12.2021 je společnost
Rohlik.cz
Investment a.s..
Společnost společně s Jediným akcionářem a společností Rohlík Group a.s. včetně své dceřiné
společnosti Velká Pecka s.r.o. a ostatních subjektů uvedených ve Zprávě o vztazích spadá do skupiny
ekonomicky spjatých osob (dále společně jako
„Skupina").
Jediný akcionář je holdingovou společností, která primárně drží přímý podíl ve společnosti Rohlik
Group a.s. jehož výše byla k 31.12.2021 50,59 % a k datu sestavení této výroční zprávy 50,59 %
Ručitel je primárně závislý na úspěšnosti podnikání společnosti Rohlik Group a.s. Skupina
prostřednictvím společnosti Rohlik Group a.s. podniká na maloobchodním trhu online prodeje a
rozvozu potravin a některých dalších produktů, např. drogerie či domácích potřeb, zákazníkům.
Prostředky získané Společností (Emitentem) prostřednictvím emisí dluhopisů ve sledovaném období
byly využity pro financování projektů a aktivit přispívajících k růstu hodnoty skupiny Rohlík. Hlavní
formou financování těchto aktivit byly vnitropodnikové půjčky uvedené ve Zprávě o vztazích. Půjčky
jsou úročeny vyšším úrokem, než úrok z emitovaných dluhopisů a jsou splatné v termínu maturity
dluhopisu.
Společnost jako emitent dluhopisů nemůže z vlastních podnikatelských aktivit vytvořit dostatečné
zdroje na splacení závazků z dluhopisů, proto finanční a ekonomická situace Společnosti, jeho
podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z dluhopisů závisí na schopnosti
Jediného akcionáře, případně jiných společností ve Skupině, jako dlužníka Společnosti plnit své
peněžní dluhy vůči Společnosti řádně a včas. Pokud by Skupina nedosahovala dostatečných
hospodářských výsledků nebo by její schopnost činit platby ve prospěch Společnosti byla omezena z
jiných důvodů (například nedostupností volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo v důsledku
smluvních ujednání), mělo by to významný nepříznivý vliv na příjmy Společnosti a na její schopnost
splnit své závazky z dluhopisů. Společnost je tak vystavena sekundárnímu riziku závislosti na rizicích
týkajících se Ručitele a Skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí.
Klíčovými trhy, na kterých Ručitel a Skupina působí jsou jednotlivé regionální trhy v rámci Evropské
unie, zejména Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, a další. Tyto trhy jsou dlouhodobě
Rohlik Group a.s.
Rohlik
Investment a.s.
Ostatní
investoři
Rohlik.cz Finance a.s.
Tomáš Čupr
 
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
5
stabilní a ke dni vydání této zprávy Společnost nezaznamenala výrazný negativní dopad související se
situací na Ukrajině.
Společnosti nejsou známy žádné důvody, že by bylo této závislosti na skupině zneužíváno.
1.2.
Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným rizikům ve
vztahu k procesu účetního výkaznictví, informace o řízení a správě Společnosti
1.2.1.
Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným rizikům
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které
stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 90/2012. Sb., zákon o
obchodních korporacích. Kontrolní systém zahrnuje jak vnitřní kontrolní mechanismy vytvořené v
rámci Společnosti, tak vnější kontrolní mechanismy. Funkci vnitřního kontrolního orgánu
Společnosti vykonává správní rada Společnosti. Jediným členem správní rady Společnosti je pan
Tomáš Čupr. Proces účetního výkaznictví je zajišťován odpovědnými osobami, společností Accace
Outsourcing s.r.o., která vede podvojné účetnictví pro Společnost. Účetní období Společnosti se
shoduje s kalendářním rokem. Společnost dodržuje veškeré předpisy z oblasti účetnictví a daní, které
vyžadují platné právní předpisy. Společnost podléhá externímu auditu.
S účinností ke dni 1.1.2021 společnost zřídila výbor pro audit. Aktivitou Společnosti je poskytování
vnitroskupinového financování a obsluha závazků z dluhopisů, kterou pro Společnost na základě
smluvního ujednání vykonává administrátor dluhopisu, J & T Banka a.s. jakožto správce emise,
obstaravatel plateb, agent pro výpočty a kotační agent.
Společnost nepřijala kodex řízení Společnosti z důvodu své struktury a povahy s tím, že dodržuje
zákon č. 90/2012. Sb., zákon o obchodních korporacích a další aplikovatelné právní předpisy, což s
ohledem na účel založení Společnosti ve spojení se systémem vnitřní i vnější kontroly Společnosti,
skýtá dostatečnou míru ochrany Společnosti a vlastníků dluhopisů.
Rizikové faktory, které se k prosinci roku 2021 vztahují ke Společnosti, zahrnují především riziko
vyplývající z toho, že Společnost je založena za účelem vydání dluhopisů a nebude vykonávat jinou
podnikatelskou činnost, a nemůže proto z vlastních podnikatelských aktivit vytvořit dostatečné zdroje
na splacení závazků z dluhopisů, pokud by primární zdroj splacení dluhopisů (čili splátky
vnitroskupinového financování) nebyl dostatečný na jejich úplné splacení. Schopnost Společnosti
plnit své závazky je tak závislá na schopnosti členů Skupiny generovat volné peněžní toky.
1.2.2.
Informace o řízení a správě Společnosti
Členové správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholové vedení Společnosti
Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. Orgány společnosti jsou valná hromada a
správní rada. Obchodní vedení společnosti náleží správní radě Společnosti. Předseda správní rady
prohlašuje, že nedošlo k žádnému střetu zájmů mezi povinnostmi předsedy správní rady ve vztahu
ke Společnosti a jeho soukromými anebo jinými povinnostmi. Žádná z osob není v zaměstnaneckém
poměru ke Společnosti. Člen statutárního orgánu, tj. správní rady neobdržel žádné finanční, ani
nefinanční odměny spojené s výkonem jeho funkce.
Společnost nemá zavedený systém odměňování, protože k datu 31.12.2021 nemá Společnost
žádného zaměstnance. Jedinými odměňovanými osobami jsou členové Výboru pro audit, jejichž
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
6
odměna je v souladu se standardy zavedenými na trhu a z hlediska hospodaření Společnosti má na
Společnost zanedbatelný vliv. Pan Tomáš Čupr vykonává činnost ve Výboru pro audit bezúplatně.
Pro členy Výboru pro audit nevyplývají z uzavřených smluv žádné dodatečné výhody. Doba
působení Výboru pro audit je shodná s maturitou vydaných dluhopisů.
Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.
Společnost dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti
(corporate governance),
které
stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník a zákon o
obchodních korporacích.
1.2.3.
Statutární orgán společnosti
Předseda správní rady Společnosti k 31.12.2021: Tomáš Čupr
Způsob jednání za Společnost: Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně.
Pravomoci statutárního orgánu:
Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. V souladu se stanovami Společnosti, členy správní
rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let.
Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost
nevhodná.
Správní radě přísluší obchodní vedení Společnosti a dohled nad činností Společnosti. Správní rada
zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou,
konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady
ztráty. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy Společnosti, zákon nebo valná
hromada Společnosti nesvěří jinému orgánu. Správní rada se řídí zásadami a pokyny valné hromady,
pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, vyjma pokynů týkajících se
obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti.
Správní rada zasedá dle potřeb, nejméně však jednou za tři měsíce. Vzhledem k tomu, že Společnost
má jednoho člena správní rady, rozhodnutí člena správní rady musí být přijata písemně a podepsána
tímto členem správní rady.
Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, dodržovat
pravidla o střetu zájmů a vykonává svou funkci osobně a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
1.2.4.
Valná hromada společnosti
Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Do působnosti valné hromady náleží
zejména:
a)
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b)
rozhodování o nájmu, pachtu, zástavě či převodu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící
samostatnou organizační složku, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou
osobou,
c)
volba a odvolání členů správní rady a výboru pro audit,,
d)
udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady nejsou-li v rozporu
s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité jednání,
je-li to v zájmu Společnosti;
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
7
e)
schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení §61 zákona o obchodních
korporacích,
f)
schvalování a odvolání udělení prokury,
g)
rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora,
h)
schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
i)
rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ustanovení §286 a násl. Zákona
o obchodních korporacích,
j)
schválení poskytnutí finanční asistence podle ustanovení §311 zákona o obchodních
korporacích,
k)
schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich
změn,
l)
rozhodnutí o kótaci akcií Společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich
kótace,
m)
rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a
družstev stanoví jinak.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo
stanovy.
n)
Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě:
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Vzhledem k tomu, že Společnost
má Jediného akcionáře (viz čl. 1.2.6. níže), nekoná se valná hromada a Jediný akcionář vykonává své
právo podílet se na řízení společnosti mimo valnou hromadu Společnosti.
Valnou hromadu svolává předseda správní rady alespoň jednou za účetní období.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá
hodnota přesahuje 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti. Hlasování na valné
hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí
týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení
obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může tuto žádost podat písemně.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních
korporacích, stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Akcionáři
mohou rozhodovat per rollam. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím
technických prostředků.
Společnost má v současné době Ručitele jako jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a
působnost valné hromady vykonává Ručitel.
Charakter kontroly Společnosti ze strany Ručitele vyplývá z práv a povinností Ručitele spojených s
podílem na Společnosti, kdy Ručitel vykonává působnost nejvyššího orgánu Společnosti. Kontrolní
mechanismy výkonu práv a povinností akcionáře Společnosti a opatření na zabezpečení eliminace
zneužití těchto práv vyplývají ze zákonného institutu zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou. Společnosti si není vědoma žádných ujednání, která mohou vést ke změně kontroly.
 
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
8
Ovládající osobou je Ručitel, přičemž vztah ovládání je založen zejména na bázi vlastnictví 100%
podílu na Společnosti. Ručitel je dále ovládán svým jediným akcionářem, panem Tomášem Čuprem,
který je současně jediným členem správní rady Společnosti i Ručitele, přičemž tento vztah ovládání
je založen zejména na bázi přímého vlastnictví všech akcií Společnosti Ručitelem.
1.2.5.
Výbor pro audit
S účinností od 1.1.2021 Společnost zřídila výbor pro audit. Jeho členy byli jmenováni Tomáš
Čupr, Ing. Lívia Klimentová, Ing. Romana Benešová
1.2.6.
Základní kapitál společnosti
Společnost má v současné době Jediného akcionáře (viz bod 1.1.3 výše).
Podíl Jediného akcionáře na základním kapitálu Společnosti: 100%
Podíl Jediného akcionáře na základním kapitálu Společnosti v tis. Kč: 2 000
Hlasovací práva Jediného akcionáře: 100%
Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč a je plně splacen. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů
kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), všechny
akcie jsou cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. S jednou akcií o
jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet
hlasů ve Společnosti činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. Hlasovací práva nejsou nijak omezena, ani neexistují
žádné smlouvy, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií na Společnosti.
Práva a povinnosti spojené s akciemi na jméno jsou obsažena v zákoně o obchodních korporacích a
v čl. 5, 10 a 11 stanov Společnosti.
Neexistují žádné programy, na jejichž základě by případným zaměstnancům nebo členům
statutárního orgánu Společnosti bylo umožněno nabývat účastnické cenné papíry Společnosti, opce
na tyto cenné papíry či jiná práva k nim.
1.3.
Ostatní informace
1.3.1.
Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna statutárnímu auditorovi k 31.12.2021 činila 240.000 Kč bez DPH. Neauditní služby
nebyly auditorem poskytnuty.
1.3.2.
Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sporu ani arbitrážního řízení.
1.3.3.
Významné smlouvy
Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání, z které by kterémukoliv členovi
Skupiny plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci účetního období pro Skupinu
významné.
1.3.4.
Základní číselné údaje o hospodaření společnosti v roce 2021
Výsledek hospodaření – ztráta před zdaněním za účetní období 2021 činí 67.012 tis. Kč. Výsledek
je ovlivněn finančním výsledkem hospodaření a zaúčtovanou opravnou položkou dle IFRS 9.
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
9
Společnost zaúčtovala úroky z dluhopisů, vypočtené podle efektivní úrokové sazby ve výši 106.435
tis. Kč. V průběhu účetního období byl splatný první kupon, vyplaceno bylo celkem 70.125 tis. Kč.
Celková aktiva Společnosti ve výši 2.101.381 tis. Kč odrážejí finanční pozici z pohledu poskytování
financování společnostem ve skupině a peníze a peněžní ekvivalenty.
1.3.5.
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
Společnost nemá žádné majetkové účasti.
1.3.6.
Předpokládaný vývoj společnosti
Společnost zamýšlí využít výtěžek z emise dluhopisů v roce 2021 na financování expanze společnosti
Rohlik Group a.s. v České republice i v zahraničí a na plánované akvizice subjektů, jejichž činnost
souvisí s podnikatelskou činností Skupiny nebo může Skupině vytvořit dodatečnou hodnotu.
Na podnikatelskou činnost Skupiny má vliv makroekonomická situace v EU, zejména na klíčových
trzích Skupiny (České republika, Maďarsko, Rakousko, Německo), nicméně Skupina považuje online
prodej potravin, za hospodářský segment, který zásadně nepodléhá rizikům spojených s
ekonomickým cyklem a pandemií koronaviru COVID-19.
Aktuální stav české ekonomiky ovlivněný pandemií
a změnou chování, má za následek rychle
rostoucí poptávku po službách nabízených Skupinou ve všech regionech, kde Skupina působí.
Skupina přijímá opatření, která pomáhají dlouhodobě navyšovat kapacitu distribučních center, tak
aby byla schopná rostoucí poptávku zákazníků dlouhodobě uspokojit. Skupina očekává, že současný
nárůst poptávky bude dlouhodobý a bude mít zásadní pozitivní vliv na její podnikání.
1.3.7.
Údaje o organizačních složkách
Společnost v roce 2021 neměla organizační složku umístěnou v zahraničí.
1.3.8.
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
V průběhu účetního období 2021 nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.
1.3.9.
Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost ve sledovaném období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.
1.3.10.
Údaje o investicích do hmotného a nehmotného majetku
Společnost v průběhu roku 2021 neuskutečnila žádné výdaje do hmotného a nehmotného
majetku.
1.3.11.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
Společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti pracovněprávních vztahů.
Výroční zpráva Rohlik.cz Finance a.s. za účetní období 1.1.2021-31.12.2021
10
1.3.12.
Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy
Z dluhopisů ROHLIK FIN. 5,5/26 v částce 200 mil. Kč, které si společnost k 31.12.2021 ponechala
na vlastním majetkovém účtu, bylo v roce 2022 prodáno 10.000 kusů ve jmenovité hodnotě 10.000
Kč.
Společnost dne 17.2.2022 uzavřela s bankou J&T BANKA, a.s. Rámcovou smlouvu o obchodování
na finančním trhu, jejímž předmětem je umožnění Společnosti nakupovat a prodávat produkty na
finančních trzích. Prvním obchodem, který společnost uzavřela dne 9.3.2021 byl CZK/EUR měnový
SWAP ve výši 500.000.000 Kč.
Aktuální sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk
na Ukrajinu nemají významný dopad na účetní závěrku. Společnost nemá investice ani významné
obchodní vztahy s dotčenými zeměmi.
Vedení Společnosti nejsou známy žádné další významné následné události, které by mohly ovlivnit
účetní závěrku k 31. prosinci 2021.
Čestné prohlášení
Správní rada Společnosti prohlašuje, že výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti / emitenta za uplynulé
účetní období a podle jeho nejlepšího vědomí, veškeré informace a údaje v této výroční zprávě