Rohlik.cz Finance a.s.

Výroční finanční zpráva

za rok končící 31. prosincem 2022

 

 

 

 

 

 

 

Rohlik.cz Finance a.s.

 

 

 

ZPRÁVA

 

O AUDITU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2022

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 

 

·        Zpráva nezávislého auditora

 

·        Výroční finanční zpráva

 

·        Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

·        Výkaz o úplném výsledku za období od 01.01.2022 do 31.12.2022

 

·        Výkaz o finanční situaci k 31.12.2022

 

·        Výkaz změn vlastního kapitálu za období od 01.01.2022 do 31.12.2022

 

·        Výkaz o peněžních tocích za období od 01.01.2022 do 31.12.2022

 

·        Příloha v účetní závěrce

 

 

 

 

 

Tato zpráva je určena pro akcionáře společnosti

Rohlik.cz Finance a.s.

Sídlo společnosti: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

                                                                                    IČ: 075 64 589

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Rohlik.cz Finance a.s. („Společnost“) sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií s bilanční sumou 2 995 210 tis. Kč a ztrátou ve výši 173 621 tis. Kč. Tato účetní závěrka se skládá z výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2022, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1.1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

 

Hlavní záležitosti auditu

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.

Navýšení emise dluhopisů a změna úrokové sazby v roce 2022

Dne 20.7.2022 proběhla schůze vlastníků dluhopisů ROHLIK FIN. 5,5/26, v rámci které byly schváleny úpravy Emisních podmínek. Součástí změn bylo navýšení úrokové sazby z 5,50 % p.a. na 10 % p.a. od 1. srpna 2022 a navýšení emise dluhopisů o další 1 mld. Kč, a s tím související prodloužení upisovací doby. Kompletní znění aktualizovaných Emisních podmínek je vyvěšeno na internetových stránkách skupiny Rohlík v sekci „Dluhopisy“.

Navýšení o 1 mld. proběhlo v září 2022 s premiem 0,5% přičemž z toho dluhopisy v jmenovité hodnotě 270 mil. Kč (tj. 27 tis. kusů) si společnost ponechala k 31.12.2022 na vlastním majetkovém účtu. Naběhlé transakční náklady u předchozí emise byly na základě testu významnosti změny podmínek odúčtovány do nákladů. Dluhopis ROHLIK FIN. 10/26 byl vykázán po odečtení nákladů spojených s emisí 17 002 tis. Kč a premiem 0,5% ve výši 3 650 tis. Kč. Výše uvedené informace jsou též součástí bodu 6 přílohy k účetní závěrce.

Záporný vlastní kapitál společnosti

Společnost k 31.12.2022 vykazuje záporný vlastní kapitál ve výši 422 293 tis. Kč.

Společnost je založena za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování skupině Rohlik Společnost nevykonává jinou podnikatelskou činnost, a nemůže proto z jiných podnikatelských aktivit vytvořit zdroje na splacení dluhů z dluhopisů.

Ve výroční finanční zprávě v bodě 1.1.3. je uvedeno, že společnost jako emitent dluhopisů nemůže z vlastních podnikatelských aktivit vytvořit dostatečné zdroje na splacení závazků z dluhopisů, proto finanční a ekonomická situace Společnosti, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z dluhopisů závisí na schopnosti Jediného akcionáře, případně jiných společností ve skupině, jako dlužníka Společnosti plnit své peněžní dluhy vůči Společnosti řádně a včas. Financování provozních nákladů Společnosti a finančních závazků plynoucích z emise dluhopisů je tak nepřímo závislé na investičních a provozních výsledcích Jediného akcionáře a společností s jeho majetkovou účastí včetně společnosti Rohlik Group a.s. Pokud by skupina nedosahovala dostatečných hospodářských výsledků nebo by její schopnost činit platby ve prospěch Společnosti byla omezena z jiných důvodů (například nedostupností volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo v důsledku smluvních ujednání), mělo by to významný nepříznivý vliv na příjmy Společnosti a na její schopnost splnit své závazky z dluhopisů. Avšak pro případ neschopnosti dostát závazkům plynoucím z emise dluhopisů, je celkový dluh zajištěn akciemi společnosti Rohlik Group a.s. Práva věřitelů zajišťuje Agent pro zajištění, který v případě neschopnosti Společnosti dostát svým závazkům garantuje realizaci zajištění a jeho vypořádání v prospěch vlastníků dluhopisů. Společnost je vystavena sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Ručitele (jediného akcionáře) a skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí.  

Vedení Společnosti v příloze v bodě 1.2.2. uvádí, že na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací se domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání společnosti není ohrožen.

Pro audit považujeme za významné posouzení schopnosti Společnosti plnit dluhy z dluhopisů ovlivněné kreditní závislostí Společnosti na skupině Rohlik. Toto je spojeno s významnou mírou nejistoty.

Řešení hlavních záležitostí auditorem

Navýšení emise dluhopisů a změna úrokové sazby v roce 2022

Seznámili jsme se s aktualizovanými Emisními podmínkami zahrnutými v Prospektu dluhopisů vyhotoveným dne 20. září 2022. Získali jsme informace o uzavření obchodů (prodeji dluhopisů) v roce 2022 a odsouhlasili na údaje v účetnictví.

Provedli jsme kontrolu testu významnosti, odsouhlasili výši transakčních nákladů na smluvní ujednání, zkontrolovali jsme výpočet nákladových úroků pomocí efektivní úrokové míry, ověřili výši diskontu a alikvotního úrokového výnosu. Získali informace o tržní ceně dluhopisů a vyhodnotili držbu dluhopisů spřízněnými osobami.

Záporný vlastní kapitál společnosti        

Vyhodnotili jsme hospodářské výsledky minulých období a běžného období, a to zejména z pohledu, zda nebyly ovlivněny neobvyklými událostmi. Ztrátu roku 2020 ovlivnil zejména mimořádný nákladový úrok související s předčasným splacením dluhopisů, záporný výsledek hospodaření roku 2021 ovlivnilo snížení úrokové výnosu z poskytnutých půjček, kalkulovaného efektivní úrokovou sazbou, z důvodu prodloužení splatnosti půjček do roku 2025. Další z příčin ztráty roku 2021 byla vysoká, investičně nealokovaná suma disponibilních prostředků na bankovních účtech společnosti.

V roce 2022 došlo k navýšení emise dluhopisů a změně úrokové sazby. Naběhlé transakční náklady u předchozí emise byly na základě testu významnosti odúčtovány do nákladů, jednalo se o významnou částku 56 mil. Kč. Také, i přes současné navýšení úrokových sazeb u nově uzavíraných půjček Jedinému akcionáři, nebyly pokryty nákladové úroky z dluhopisů.  

Pro posouzení vhodnosti předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti jsme provedli analýzu účetní závěrky společnosti, analýzu platební schopnosti, komunikovali s vedením společnosti, vyhodnotili budoucí plány a očekávané peněžní toky Společnosti. Také jsme prověřili znalecké ocenění akcií společnosti Rohlik Group a.s. z roku 2022, jejichž hodnota významně překračuje těmito akciemi zajištěné závazky z emitovaných dluhopisů.  

Ostatní informace uvedené ve výroční finanční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční finanční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Naší povinností je rovněž poskytnout osobám pověřeným správou a řízením prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních.

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali osoby pověřené správou a řízením Společnosti, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.        

Informace vyžadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních standardů pro audit:

Určení auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnosti nás dne 25.04.2022 určil jediný akcionář Společnosti. Auditorem Společnosti je společnost Grant Thornton Audit s.r.o., evidenční číslo oprávnění 603 nepřetržitě 3 roky.

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou zprávou pro výbor pro audit Společnosti ze dne 28.4.2023, kterou jsme vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.  

Poskytování neauditorských služeb

Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.

Zpráva o souladu s nařízením o ESEF

Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu účetní závěrky obsažené ve výroční finanční zprávě s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podání zpráv („nařízení o ESEF“), které se vztahují k účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu

Za vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF je zodpovědný statutární orgán Společnosti. Statutární orgán Společnosti nese odpovědnost mimo jiné za:

 

 

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vyjádřit na základě získaných důkazních informací názor na to, zdali účetní závěrka obsažená ve výroční finanční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF. Tuto zakázku poskytující přiměřenou jistotu jsme provedli podle mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované znění) – „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací“ (dále jen „ISAE 3000“).

Charakter, načasování a rozsah zvolených postupů závisí na úsudku auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že ověření provedené v souladu s výše uvedeným standardem ve všech případech odhalí případný existující významný (materiální) nesoulad s požadavkem nařízení o ESEF.

V rámci zvolených postupů jsme provedli následující činnosti:

Cílem našich postupů bylo posoudit, zdali účetní závěrka, které je obsažena ve výroční finanční zprávě, byla sestavena ve formátu XHTML.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.


Závěr

Podle našeho názoru účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 obsažená ve výroční finanční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF.

 

V Praze dne 28. dubna 2023

 

 

Grant Thornton Audit s.r.o.

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle

Evidenční číslo oprávnění 603
 

 Mgr. Jitka Pešičková
  Auditor, evidenční číslo oprávnění 2106
 

 

Tato zpráva představuje zprávu auditora, která se vztahuje pouze a výhradně k oficiální výroční finanční zprávě sestavené ve formátu XHTML.

 

OBSAH VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY

 

 

1.        Údaje o společnosti        14

1.1.        Základní údaje o společnosti        14

1.1.1.        Obchodní rejstřík – údaje o společnosti        14

1.1.2.        Přehled podnikání        14

1.1.3.        Organizační struktura společnosti        15

1.2.        Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným  rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví, informace o řízení a správě Společnosti        16

1.2.1.        Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným rizikům        16

ve vztahu k procesu účetního výkaznictví        16

1.2.2.        Informace o řízení a správě Společnosti        17

1.2.3.        Statutární orgán společnosti        17

1.2.4.        Valná hromada společnosti        18

1.2.5.        Výbor pro audit        19

1.2.6.        Základní kapitál společnosti        19

1.3.        Ostatní informace        20

1.3.1.        Informace o odměnách statutárním auditorům        20

1.3.2.        Významná soudní řízení        20

1.3.3.        Významné smlouvy        20

1.3.4.        Základní číselné údaje o hospodaření společnosti v roce 2021        20

1.3.5.        Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti        20

1.3.6.        Předpokládaný vývoj společnosti        20

1.3.7.        Údaje o organizačních složkách        21

1.3.8.        Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů        21

1.3.9.        Výdaje na výzkum a vývoj        21

1.3.10.        Údaje o investicích do hmotného a nehmotného majetku        21

1.3.11.        Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů        21

1.3.12.        Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy        21

 

1.        Základní údaje        9

1.1.        Všeobecné informace        9

1.2.        Východiska pro sestavení individuální účetní závěrky        9

1.2.1.        Prohlášení o shodě        9

1.2.2.        Způsob oceňování        10

1.2.3.        Funkční a prezentační měna        10

1.2.4.        Používání odhadů a předpokladů        10

1.2.5.        Vykazování podle segmentů        11

1.3.        Nové a upravené IFRS standardy        11

1.3.1.        Nové a upravené IFRS standardy, které jsou účinné v běžném období        11

1.3.2.        Nové a novelizované standardy IFRS, které byly vydány, ale dosud nejsou účinné, resp. nebyly schváleny EU        12

1.4.        Účetní metody        14

1.4.1.        Peníze a peněžní ekvivalenty        14

1.4.2.        Poskytnuté půjčky - Finanční aktiva        14

1.4.3.        Snížení hodnoty / znehodnocení        16

1.4.4.        Finanční závazky        17

1.4.5.        Výnosy        18

1.4.6.        Finanční výnosy a náklady        18

1.4.7.        Základní kapitál        18

1.4.8.        Rezervy        19

1.4.9.        Splatná a odložená daň        19

2.        Peníze a peněžní ekvivalenty        19

3.        Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva        19

4.        Finanční nástroje        20

5.        Základní kapitál        23

6.        Finanční nástroje – finanční závazky        24

7.        Krátkodobé závazky        26

8.        Odložený daňový závazek/pohledávka        27

9.        Výnosy        28

10.        Náklady        29

11.        Finanční náklady a výnosy, hospodářský výsledek z finanční činnosti        29

12.        Postupy řízení rizik a zveřejňování informací        29

12.2.        Úvěrové riziko        30

12.3.        Riziko likvidity        31

12.4.        Měnové riziko        32

12.5.        Úvěrové riziko        32

12.6.        Provozní riziko        32

12.7.        Spřízněné osoby        32

12.8.        Významné následné události        33

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta        35

Čestné prohlášení       11

 

 

 

 

 

Statutární ředitel společnosti v souladu s požadavky §21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a §118 zákona č. 254/2016, o podnikání na kapitálovém trhu předkládá tuto výroční finanční zprávu společnosti Rohlik.cz Finance a.s. (dále jen „Společnost") za účetní období 01.01.2022 - 31.12.2022.

 

 1. 1.    Údaje o společnosti 

 

  1. 1.1.   Základní údaje o společnosti 

 

   1. 1.1.1.    Obchodní rejstřík – údaje o společnosti  

 

Obchodní jméno:                 Rohlik.cz Finance a.s.

Sídlo:                                 Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:                07564589

LEI kód:                        315700YT8ORK8BMVV06

Daňové identifikační číslo:        CZ07564589

Datum vzniku a zápisu:                19. října 2018

Právní forma:                        Akciová společnost

Spisová značka:                        B 23870 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:        Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

        Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 

   1. 1.1.2.   Přehled podnikání 

 

Společnost má v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsán: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

 

Společnost byla založena za účelem vydání cenných papírů - dluhopisů. Aktuálně jsou společností vydané dluhopisy v maximální jmenovité hodnotě emise 3.550.000.000,- Kč, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000,- Kč, splatné 1.2.2026. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., v České republice, obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 15.4.2021. Dluhopisům bylo Centrálním depozitářem cenných papírů přiděleno ISIN: CZ0003529943. Původní výše emise z roku 2021 dosahovala hodnoty 2.550.000.000,- Kč. V červenci 2022 došlo ke změně emisních podmínek, v rámci kterých byla emise navýšena o dalších 1.000.000.000,- Kč na celkovou hodnotu 3.550.000.000,- Kč. Zároveň došlo k navýšení úrokové sazby z 5,50 % p.a. na 10 % p.a. a s tím související prodloužení upisovací doby. Kompletní znění aktualizovaných Emisních podmínek je vyvěšeno na internetových stránkách Skupiny v sekci „Dluhopisy“. K datu 31.12.2022 činila celková jmenovitá hodnota všech upsaných dluhopisů 3.280.000.000 Kč.

 

Společnost využívá výtěžku z emise dluhopisů na financování expanze Rohlik Group a.s. v České republice i v zahraničí, na plánované akvizice subjektů, jejichž činnost souvisí s podnikatelskou činností společnosti skupiny Rohlík a na činnosti generující pozitivní přidanou hodnotu pro skupinu Rohlík.

 

V souladu s emisními podmínkami a schváleným prospektem dluhopisů bylo v součinnosti s agentem pro zajištění (J&T Banka a.s.) zřízeno zástavní právo k příslušnému počtu akcií Ručitele na základním kapitálu společnosti Rohlik Group a.s. tak, aby byly splněny požadavky emisních podmínek dluhopisů.

 

Výtěžek z emise dluhopisů byl poskytnut formou vnitroskupinového financování (i) jedinému akcionáři Společnosti, kterým je společnost Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 047 11 602, spisová značka B 21282 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Jediný akcionář" nebo „Ručitel") za účelem realizace výše uvedených způsobů využití.

 

Popis práv a povinností spojených s vydanými dluhopisy v rámci emise, se řídí platnými veřejně dostupnými emisními podmínkami a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

 

Emitentovi dluhopisu nebyl přidělen rating.

 

   1. 1.1.3.   Organizační struktura společnosti 

 

Zakladatelem a Jediným akcionářem Společnosti k datu 31.12.2022 je společnost Rohlik.cz investment a.s..

 

Společnost společně s Jediným akcionářem a společností Rohlik Group a.s. a ostatních subjektů uvedených ve Zprávě o vztazích spadá do skupiny ekonomicky spjatých osob (dále společně jako „Skupina").

Jediný akcionář je holdingovou společností, která primárně drží přímý podíl ve společnosti Rohlik Group a.s. jehož výše byla k 31.12.2022 44,79 % a k datu sestavení této výroční finanční zprávy 44,79 % Ručitel je primárně závislý na úspěšnosti podnikání společnosti Rohlik Group a.s. Skupina prostřednictvím společnosti Rohlik Group a.s. podniká na maloobchodním trhu online prodeje a rozvozu potravin a některých dalších produktů, např. drogerie či domácích potřeb, zákazníkům.

 

 

Prostředky získané Společností (Emitentem) prostřednictvím emisí dluhopisů ve sledovaném období byly využity pro financování projektů a aktivit přispívajících k růstu hodnoty skupiny Rohlík. Prostředky byly využity zejména na nákup akcií společnosti Rohlik Group a.s. Hlavní formou financování nákupu akcií společnosti Rohlik Group a.s. prostřednictvím mateřské společnosti Rohlik.cz Investment a.s. byly vnitropodnikové půjčky uvedené ve Zprávě o vztazích a v účetní závěrce. Relevantní půjčky jsou úročeny vyšším úrokem, než úrok z emitovaných dluhopisů a jsou splatné v termínu maturity dluhopisu. Případná rizika jsou popsána v odstavcích 1.1.3 a 1.2.1.

 

Společnost jako emitent dluhopisů nemůže z vlastních podnikatelských aktivit vytvořit dostatečné zdroje na splacení závazků z dluhopisů, proto finanční a ekonomická situace Společnosti, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z dluhopisů závisí na schopnosti Jediného akcionáře, případně jiných společností ve Skupině, jako dlužníka Společnosti plnit své peněžní dluhy vůči Společnosti řádně a včas. Financování provozních nákladů Společnosti a finančních závazků plynoucích z emise dluhopisů je tak nepřímo závislé na investičních a provozních výsledcích Jediného akcionáře a společností s jeho majetkovou účastí včetně společnosti Rohlik Group a.s.. Pokud by Skupina nedosahovala dostatečných hospodářských výsledků nebo by její schopnost činit platby ve prospěch Společnosti byla omezena z jiných důvodů (například nedostupností volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo v důsledku smluvních ujednání), mělo by to významný nepříznivý vliv na příjmy Společnosti a na její schopnost splnit své závazky z dluhopisů. Avšak pro případ neschopnosti dostát závazkům plynoucím z emise dluhopisů, je celkový dluh zajištěn akciemi společnosti Rohlik Group a.s.. Práva věřitelů zajišťuje Agent pro zajištění, který v případě neschopnosti Společnosti dostát svým závazkům garantuje realizaci zajištění a jeho vypořádání v prospěch vlastníků dluhopisů. Společnost je vystavena sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Ručitele a Skupiny a rizikům trhu, na kterém Ručitel a Skupina působí.

 

Klíčovými trhy, na kterých Ručitel a Skupina působí jsou jednotlivé regionální trhy v rámci Evropské unie, zejména Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, a další. Tyto trhy jsou dlouhodobě stabilní a ke dni vydání této zprávy Společnost nezaznamenala žádný přímý dopad související s ruskou invazí na Ukrajinu. Za nepřímý dopad konfliktu na Ukrajině pak lze považovat celkové zpomalení růstu ekonomiky na dotčených trzích, vysoká míra inflace, úrokových sazeb, zdražování vstupů i výstupů a stagnace poptávky v maloobchodu. Jakožto online prodejce potravin a dalšího zboží Skupina Rohlík dlouhodobě vykazuje vysoké tempo růstu zákazníků a tržeb, zejména na úkor kamenných prodejců. Navzdory výše uvedeným makro-ekonomickým faktorům Skupina nezaznamenala pokles poptávky po svých produktech. Naopak Skupina v roce 2022 pokračovala v dalším růstu v počtu zákazníků, objednávek i celkových tržeb. V druhé polovině roku 2022 se Skupina nicméně zaměřila na zvyšování efektivity a ziskovosti na stávajících trzích a částečně odložila plánovanou expanzi na nové trhy.    

 

 

  1. 1.2.   Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným  rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví, informace o řízení a správě Společnosti 

   1. 1.2.1.   Systém vnitřní kontroly Společnosti, pravidla přístupu k možným rizikům  

0.0.2ve vztahu k procesu účetního výkaznictví

 

Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 90/2012. Sb., zákon o obchodních korporacích. Kontrolní systém zahrnuje jak vnitřní kontrolní mechanismy vytvořené v rámci Společnosti, tak vnější kontrolní mechanismy. Funkci vnitřního kontrolního orgánu Společnosti vykonává správní rada Společnosti. Jediným členem správní rady Společnosti je pan Tomáš Čupr. Proces účetního výkaznictví je zajišťován odpovědnými osobami, společností Accace Outsourcing s.r.o., která vede podvojné účetnictví pro Společnost. Účetní období Společnosti se shoduje s kalendářním rokem. Společnost dodržuje veškeré předpisy z oblasti účetnictví a daní, které vyžadují platné právní předpisy. Společnost podléhá externímu auditu.

 

S účinností ke dni 1.1.2021 společnost zřídila výbor pro audit. Aktivitou Společnosti je poskytování vnitroskupinového financování a obsluha závazků z dluhopisů, kterou pro Společnost na základě smluvního ujednání vykonává administrátor dluhopisu, J & T Banka a.s. jakožto správce emise, obstaravatel plateb, agent pro výpočty a kotační agent.

 

Společnost nepřijala kodex řízení Společnosti z důvodu své struktury a povahy s tím, že dodržuje zákon č. 90/2012. Sb., zákon o obchodních korporacích a další aplikovatelné právní předpisy, což s ohledem na účel založení Společnosti ve spojení se systémem vnitřní i vnější kontroly Společnosti, skýtá dostatečnou míru ochrany Společnosti a vlastníků dluhopisů.

 

Rizikové faktory, které se k prosinci roku 2022 vztahují ke Společnosti, zahrnují především riziko vyplývající z toho, že Společnost je založena za účelem vydání dluhopisů a nebude vykonávat jinou podnikatelskou činnost, a nemůže proto z vlastních podnikatelských aktivit vytvořit dostatečné zdroje na splacení závazků z dluhopisů, pokud by primární zdroj splacení dluhopisů (čili splátky vnitroskupinového financování) nebyl dostatečný na jejich úplné splacení. Schopnost Společnosti plnit své závazky je tak závislá na schopnosti členů Skupiny generovat volné peněžní toky.

 

   1. 1.2.2.   Výkaz o řízení a správě Společnosti 

Členové správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholové vedení Společnosti

 

Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. Orgány společnosti jsou valná hromada a  správní rada. Obchodní vedení společnosti náleží správní radě Společnosti. Předseda správní rady prohlašuje, že nedošlo k žádnému střetu zájmů mezi povinnostmi předsedy správní rady ve vztahu ke Společnosti a jeho soukromými anebo jinými povinnostmi. Žádná z osob není v zaměstnaneckém poměru ke Společnosti. Člen statutárního orgánu, tj. správní rady neobdržel žádné finanční, ani nefinanční odměny spojené s výkonem jeho funkce.

 

Společnost nemá zavedený systém odměňování, protože k datu 31.12.2022 nemá Společnost žádného zaměstnance. Jedinými odměňovanými osobami jsou členové Výboru pro audit, jejichž odměna je v souladu se standardy zavedenými na trhu a z hlediska hospodaření Společnosti má na Společnost zanedbatelný vliv. Zástupce jediného akcionáře ve Výboru pro audit, Ing. Pavel Čmelík, vykonává činnost ve Výboru pro audit bezúplatně. Pro členy Výboru pro audit nevyplývají z uzavřených smluv žádné dodatečné výhody. Doba působení Výboru pro audit je shodná s maturitou vydaných dluhopisů.  

 

Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.

 

Společnost dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti (corporate governance), které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Veškeré relevantní informace ohledně řízení a správy Společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí ve stanovách Společnosti založených ve Sbírce listin obchodního rejstříku a na webových stránkách www.rohlik.cz v sekci Dluhopisy.

 

Na Společnost nedopadá povinnost uplatňovat politiku rozmanitosti ve smyslu zákona o účetnictví. Společnost se však k politice rozmanitosti hlásí, což dokládá i odpovědným výběrem členů Výboru pro audit.

 

   1. 1.2.3.   Statutární orgán společnosti 

 

Předseda správní rady Společnosti k 31.12.2022: Tomáš Čupr

 

Způsob jednání za Společnost: Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně.

 

Pravomoci statutárního orgánu:

Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. V souladu se stanovami Společnosti, členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná.

Správní radě přísluší obchodní vedení Společnosti a dohled nad činností Společnosti. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy Společnosti, zákon nebo valná hromada Společnosti nesvěří jinému orgánu. Správní rada se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti.

 

Správní rada zasedá dle potřeb, nejméně však jednou za tři měsíce. Vzhledem k tomu, že Společnost má jednoho člena správní rady, rozhodnutí člena správní rady musí být přijata písemně a podepsána tímto členem správní rady.

 

Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a vykonává svou funkci osobně a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.

 

 

 

   1. 1.2.4.   Valná hromada společnosti 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 1. a)rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 

 2. b)rozhodování o nájmu, pachtu, zástavě či převodu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, 

 3. c)volba a odvolání členů správní rady a výboru pro audit, 

 4. d)udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité jednání, je-li to v zájmu Společnosti; 

 5. e)schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení §61 zákona o obchodních korporacích, 

 6. f)schvalování a odvolání udělení prokury, 

 7. g)rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, 

 8. h)schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 

 9. i)rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ustanovení §286 a násl. Zákona o obchodních korporacích, 

 10. j)schválení poskytnutí finanční asistence podle ustanovení §311 zákona o obchodních korporacích, 

 11. k)schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, 

 12. l)rozhodnutí o kótaci akcií Společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich kótace, 

 13. m)rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. 

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

 

 

 

Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě:

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Vzhledem k tomu, že Společnost má Jediného akcionáře (viz čl. 1.2.6. níže), nekoná se valná hromada a Jediný akcionář vykonává své právo podílet se na řízení společnosti mimo valnou hromadu Společnosti.

Valnou hromadu svolává předseda správní rady alespoň jednou za účetní období.

 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.

 

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.

 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

 

Společnost má v současné době Ručitele jako jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává Ručitel.

 

Charakter kontroly Společnosti ze strany Ručitele vyplývá z práv a povinností Ručitele spojených s podílem na Společnosti, kdy Ručitel vykonává působnost nejvyššího orgánu Společnosti. Kontrolní mechanismy výkonu práv a povinností akcionáře Společnosti a opatření na zabezpečení eliminace zneužití těchto práv vyplývají ze zákonného institutu zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Společnosti si není vědoma žádných ujednání, která mohou vést ke změně kontroly.

 

Ovládající osobou je Ručitel, přičemž vztah ovládání je založen zejména na bázi vlastnictví 100% podílu na Společnosti. Ručitel je dále ovládán svým jediným akcionářem, panem Tomášem Čuprem, který je současně jediným členem správní rady Společnosti i Ručitele, přičemž tento vztah ovládání je založen zejména na bázi přímého vlastnictví všech akcií Společnosti Ručitelem.

 

   1. 1.2.5.   Výbor pro audit 

 

S účinností od 1.1.2021 Společnost zřídila výbor pro audit. K 31.12.2022 jsou členové výboru pro audit: Ing. Pavel Čmelík, Ing. Antonín Nekvinda, Ing. Romana Benešová.

 

   1. 1.2.6.        Základní kapitál společnosti 

 

Společnost má v současné době Jediného akcionáře (viz bod 1.1.3 výše).

Podíl Jediného akcionáře na základním kapitálu Společnosti: 100%

Podíl Jediného akcionáře na základním kapitálu Společnosti v tis. Kč: 2 000

Hlasovací práva Jediného akcionáře: 100%

 

Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč a je plně splacen. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. Hlasovací práva nejsou nijak omezena, ani neexistují žádné smlouvy, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií na Společnosti.

Práva a povinnosti spojené s akciemi na jméno jsou obsažena v zákoně o obchodních korporacích a v čl. 5, 10 a 11 stanov Společnosti.

Neexistují žádné programy, na jejichž základě by případným zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Společnosti bylo umožněno nabývat účastnické cenné papíry Společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim.

 

 

  1. 1.3.   Ostatní informace 

 

   1. 1.3.1.   Informace o odměnách statutárním auditorům 

 

Odměna statutárnímu auditorovi k 31.12.2022 činila 270.000 Kč bez DPH. Neauditní služby nebyly auditorem poskytnuty.

 

   1. 1.3.2.   Významná soudní řízení 

 

Společnost není účastníkem žádného soudního sporu ani arbitrážního řízení.

 

   1. 1.3.3.   Významné smlouvy 

 

Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání, z které by kterémukoliv členovi Skupiny plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci účetního období pro Skupinu významné.

 

   1. 1.3.4.   Základní číselné údaje o hospodaření společnosti v roce 2022 

 

Výsledek hospodaření – plánovaná ztráta před zdaněním za účetní období 2022 činí 173.621 tis. Kč. Výsledek je ovlivněn finančním výsledkem hospodaření, modelem financování Skupiny a zaúčtovanou opravnou položkou dle IFRS 9.

 

Společnost zaúčtovala úroky z dluhopisů, vypočtené podle efektivní úrokové sazby ve výši 264.254 tis. Kč.        V průběhu účetního období byly splatné dva kupony. První v únoru před změnami emisních podmínek v celkové výši 70.125 tis. Kč. Druhý v srpnu po změnách emisních podmínek v celkové výši 164.375 tis. Kč.

 

Společnost uzavřela dne 9.3.2021 CZK/EUR měnový úrokový SWAP v nominální hodnotě 500.000.000 Kč. S výměnou jistiny z CZK do EUR došlo i k výměně fixních úrokových sazeb, a to ve výši 2,22% u EUR a 5,5% u CZK. Úrokové platby probíhají pololetně. První splátka byla stanovena na 29.7.2022. Zpětný prodej ve stejném kurzu se uskuteční 31.1.2025.

Reálná hodnota derivátu(swapu) k 31.12.2022 činila 48.904 tis. Kč

 

Celková aktiva Společnosti ve výši 2.995.210 tis. Kč odrážejí finanční pozici z pohledu poskytování financování společnostem ve skupině a peníze a peněžní ekvivalenty.

 

 

   1. 1.3.5.   Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti 

 

Společnost nemá žádné majetkové účasti.

 

   1. 1.3.6.   Předpokládaný vývoj společnosti 

Společnost zamýšlí využít výtěžek z emise dluhopisů v roce 2022 na financování rozvoje a zvyšování provozní efektivity společnosti Rohlik Group a.s. v České republice i v zahraničí a na plánované akvizice subjektů, jejichž činnost souvisí s podnikatelskou činností Skupiny nebo může Skupině vytvořit dodatečnou hodnotu.

 

Na podnikatelskou činnost Skupiny má vliv makroekonomická situace v EU, zejména na klíčových trzích Skupiny (Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo). Nicméně navzdory makro-ekonomickým nejistotám (vysoká inflace, stagnující maloobchodní poptávka, atd.) počítá Skupina s dalším růstem na existujících trzích. Zároveň se v následujícím období plánuje zaměřit na zvyšování profitability na existujících trzích a to zejména prostřednictvím vyšší automatizace. .

 

   1. 1.3.7.   Údaje o organizačních složkách 

 

Společnost v roce 2022 neměla organizační složku umístěnou v zahraničí.

 

   1. 1.3.8.   Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

 

V průběhu účetního období 2022 nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.

 

   1. 1.3.9.   Výdaje na výzkum a vývoj 

 

Společnost ve sledovaném období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.

 

   1. 1.3.10.   Údaje o investicích do hmotného a nehmotného majetku 

 

Společnost v průběhu roku 2022 neuskutečnila žádné výdaje do hmotného a nehmotného majetku.

 

   1. 1.3.11.   Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů 

 

Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti pracovněprávních vztahů.

 

   1. 1.3.12.   Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční finanční zprávy 

 

Z dluhopisů ROHLIK FIN. 10,0/26 v nominální částce 270 mil. Kč, které si společnost k 31.12.2022 ponechala na vlastním majetkovém účtu, bylo v roce 2023 prodáno veškerých zbývajících 27.000 kusů ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč.  

 

Dne 1.2.2023 došlo k výplatě čtvrtého úrokového výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00 % p. a. za výnosové období od 01. 08. 2022 do 01. 02. 2023 v celkové výši 177.500.000 Kč.

 

Aktuální sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu nemají významný dopad na účetní závěrku. Společnost nemá investice ani žádné obchodní vztahy s dotčenými zeměmi.

 

Vedení Společnosti nejsou známy žádné další významné následné události, které by mohly ovlivnit účetní závěrku k 31. prosinci 2022.

 

 

 

Čestné prohláše

 

Správní rada Společnosti prohlašuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření Společnosti a výroční finanční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků Společnosti a postavení Společnosti, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým Společnost čelí.

 

 

       

 

 

 

V Praze, dne 25.4.2023

 
 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

sestavená v souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

 

V souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona o obchodních korporacích vypracoval předseda správní rady společnosti Rohlik.cz Finance a.s. (dále jen „Společnost“) následující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tj. o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen „rozhodné období“).

 

 1. 1.Struktura vztahů propojených osob 

 

  1. 1.1.   Ovládající osoba. Společnost je přímo ovládána společností Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 04711602 (dále jen „jediný akcionář“ nebo jen „ovládající osoba“). 

Správní rada jediného akcionáře k 31.12.2022:

Tomáš Čupr, předseda správní rady

 

  1. 1.2.   Ovládaná osoba. Ovládanou osobou je Společnost. 

Správní rada Společnosti k 31.12.2022:

Tomáš Čupr, předseda správní rady

 

K datu sestavení této zprávy o vztazích nemá Společnost žádné dceřiné společnosti.

 

  1. 1.3.   Další propojené osoby. Dalšími propojenými osobami, tj. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Společnost, jsou společnosti uvedené v Příloze č. 1 (Struktura vztahů ve skupině) této zprávy o vztazích.  

 

2.        Úloha Společnosti jako ovládané osoby

Společnost byla založena za podnikatelským účelem. Společnost má v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsána výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost žádné z těchto činností nevykonává. Společnost byla založena za účelem emise dluhopisů a její hlavní činností je poskytování vnitroskupinového financování. Vedlejší činností Společnosti jsou investice volných peněžních prostředků za účelem zvýšení hospodaření Společnosti.

3.        Způsob a prostředky ovládání

Ovládání je vůči Společnosti uplatňováno prostřednictvím 100% podílu na hlasovacích právech na valné hromadě Společnosti. Společnost má jediného akcionáře a valná hromada se nekoná. Ovládání Společnosti je vykonáváno jediným akcionářem formou rozhodnutí jediného akcionáře mimo valnou hromadu Společnosti. Neexistuje žádná smlouva nebo dohoda mezi Společností a jediným akcionářem ve věci ovládání Společnosti.

 

4.        Přehled jednání učiněných v rozhodném období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu jediného akcionáře nebo jím ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky

V rozhodném období nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného dle poslední účetní závěrky Společnosti.

 

5.        Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V rámci běžného obchodního styku uzavřela Společnost v průběhu rozhodného období s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou následující smlouvy nebo dodatky a k nim poskytla na jejich základě plnění a přijala protiplnění, případně během roku 2022 poskytla těmto propojeným osobám plnění a přijala od nich protiplnění na základě následujících smluv (včetně jejich případných dodatků):

 1. a)Smlouva o úvěru ve výši 651.000.000,- Kč ze dne 31.01.2019 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 2 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025  s možností prodloužení do 1.2.2026  

 

 1. b)Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 14.1.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. c)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.000.000,- Kč ze dne 29.10.2019 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2020. 

  1. a.Dodatek č. 2 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025  s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. d)Rámcová smlouva o úvěru ve výši 200.000.000,- Kč ze dne 31.1.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitel, převody uskutečněná dle jednotlivých Žádostí o čerpání úvěru. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. e)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.000.000,- Kč ze dne 14.5.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. f)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.000.000,- Kč ze dne 27.5.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. g)Smlouva o zápůjčce ve výši 40.000.000,- Kč ze dne 19.6.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. h)Smlouva o zápůjčce ve výši 19.000.000,- Kč ze dne 28.6.2020 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 31.3.2021 o změně splatnosti na 31.12.2025 s možností prodloužení do 1.2.2026 

 

 1. i)Smlouva o zápůjčce ve výši 70.000.000,- Kč ze dne 12.8.2021 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 2. j)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.000.000,- Kč ze dne 26.10.2021 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. k)Smlouva o zápůjčce ve výši 50.000.000,- Kč ze dne 19.1.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. l)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.000.000,- Kč ze dne 20.1.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

  1. a.Dodatek č. 1 ze dne 6.9.2022 o změně splatnosti na 31.12.2025 

  2. b.Dodatek č. 2 ze dne 23.3.2023 o změně úrokové sazby na 11% p.a. 

 

 1. m)Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 8.2.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. n)Smlouva o zápůjčce ve výši 2.000.000,- EUR ze dne 28.3.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. o)Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 7.4.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. p)Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 27.4.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 19.8.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem.

 

 1. q)Smlouva o zápůjčce ve výši 200.000.000,- Kč ze dne 14.9.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 

 1. r)Smlouva o zápůjčce ve výši 2.000.000,- EUR ze dne 16.9.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. s)Smlouva o zápůjčce ve výši 30.200.000,- EUR ze dne 27.9.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 

 1. t)Smlouva o zápůjčce ve výši 1.000.000,- EUR ze dne 4.10.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. u)Smlouva o zápůjčce ve výši 200.000.000,- Kč ze dne 17.10.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. v)Smlouva o zápůjčce ve výši 500.000,- EUR ze dne 27.10.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. w)Smlouva o zápůjčce ve výši 20.000.000,- Kč ze dne 9.11.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

 

 1. x)Smlouva o zápůjčce ve výši 900.000,- EUR ze dne 23.11.2022 uzavřená s Rohlik.cz investment jako vydlužitelem a Společností jako zapůjčitelem. 

Plnění, resp. protiplnění z výše uzavřených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. V rámci běžného obchodního styku neposkytla Společnost v průběhu rozhodného období žádné plnění na základě jakýchkoliv jiných smluv žádným osobám jednajícím ve shodě s ovládající osobou (jediným akcionářem).

Žádné další smlouvy s ostatními propojenými osobami uvedenými v Příloze č. 1 uzavřeny nebyly.

 

6.        Posouzení toho, zda vznikla Společnosti újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích

Veškeré smlouvy uvedené v bodě 5 výše byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Veškerá plnění poskytnutá a přijatá na základě těchto smluv byla poskytnuta a přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění nevznikla Společnosti žádná újma. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla Společností přijata nebo uskutečněna žádná opatření, která by Společnost jakkoli ovlivnila.

V důsledku výše uvedených smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření přijatých Společností v rozhodném období v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu není nutné posuzovat její vyrovnání podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

 

7.        Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Společnost plynou rizika

Na základě zhodnocení úlohy Společnosti vůči ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou správní rada Společnosti prohlašuje, že lze konstatovat, že Společnosti neplynou žádné zvláštní výhody anebo nevýhody plynoucí ze vztahů mezi Společností a ovládající osobou a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a že pro Společnost její úloha vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou ovládající osobou nepředstavuje žádné riziko a není tedy nutné uvádět, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

8.        Důvěrnost informací

Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Závěr

Správní rada Společnosti prohlašuje, že získala potřebné informace k sestavení této zprávy o vztazích, že tato zpráva byla sestavena s vynaložením péče řádného hospodáře, a že údaje v ní uvedené jsou správné a úplné.

V Praze, dne 31.3.2023

 
 

 

Příloha č. 1 – Struktura vztahů ve skupině

 

Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 04711602 (dále jen „Ovládající osoba“). Ovládající osoba je výhradně přímo ovládána panem Tomášem Čuprem.

Osoby ovládané Ovládající osobou:

Firma

Stát registrace

Registrační číslo

Způsob a prostředky ovládání

Účast

Prostřednictvím

Rohlik Group a.s.

Česká republika

09960678

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

M&P Investiční s.r.o.

Česká republika

04148592

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

Rohlik.cz Finance a.s.

Česká republika

07564589

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

Rohlik.cz Finance II a.s.

Česká republika

03401421

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

Snow & Sunny invest s.r.o.

Česká republika

17191009

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

Sea Adventures s.r.o.

Česká republika

13972863

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

přímá

-

VELKÁ PECKA s.r.o.

Česká republika

03024130

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

Rohlik skillz s.r.o.

Česká republika

09990739

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

Bitte-holen.de GmbH

Německo

HRB 265066

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s. a Grosser Kern GmbH

Kifli.hu Shop Kft

Maďarsko

01-09-339560

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

Gurkerl.at GmbH

Rakousko

FN 535948i

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

Grosser Kern GmbH

Německo

HRB 256048

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

COVRIG CROCANT SRL

Rumunsko

RO44505200

 

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

sezamo.it s.r.l.

Itálie

IT11840640962

 

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

SEZAMO IBERIA S.L.U.

Španělsko

B16881195

 

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s.

Autoexpert spol. s.r.o.

Česká republika


61326585

 

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s. a VELKÁ PECKA s.r.o.

Zdravá lednice s.r.o.

Česká republika

05313911

Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti

nepřímá

Rohlik Group a.s. a VELKÁ PECKA s.r.o.

 

Rohlik.cz Finance a.s.

Účetní závěrka

k 31. prosinci 2022

 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

 

Rohlik.cz Finance a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz o úplném výsledku

 

 

 

 

 

 

 

v tisících Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

bod přílohy

31.12.2022

 

 

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Výnosy

9

 

0

 

 

0

2.

Náklady

10

 

-33 299

 

 

-4 889

I.

Provozní ztráta

 

 

-33 299

 

 

-4 889

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Finanční náklady

11

 

-318 600

 

 

-106 477

4.

Finanční výnosy

11

 

195 798

 

 

47 309

5.

Změna opravné položky k finančním nástrojům

11

 

-17 519

 

 

-2 945

II.

Čisté finanční výnosy/náklady

 

 

-140 321

 

 

-62 113

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Zisk/ztráta před vlivem daně

 

 

-173 620

 

 

-67 012

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Náklady na daň z příjmů - odloženou

8

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Úplný výsledek celkem za účetní období

 

 

-173 620

 

 

-67 012

V.

Zisk/ztráta za účetní období z pokračující činnosti

 

-173 620

 

 

-145 012

VI.

Ostatní úplný výsledek za účetní období

 

0

 

 

0

VII.

Úplný hospodářský výsledek celkem za účetní období

 

-173 620

 

 

-145 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní a zředěný zisk/ztráta na akcii v Kč

 

 

-8 681 072

 

 

-3 350 620

 

 

 

Výkaz o finanční situaci

 

 

 

 

 

 

v tisících Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022

31.12.2022

 

31.12.2021

31.12.2021

A.

Aktiva

bod přílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Dlouhodobá aktiva

 

 

 

 

 

 

1.

Finanční nástroje a jiná finanční aktiva

 

 

 

 

 

 

 

                   z toho vůči mateřské společnosti

4

2 785 520

 

 

1 220 090

 

 

 

 

 

2 785 520

 

 

1 220 090

II.

Krátkodobá aktiva

 

 

 

 

 

 

1.

Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva

3

0

 

 

0

 

 

                   z toho vůči mateřské společnosti

 

0

 

 

0

 

2.

Finanční nástroje a jiná finanční aktiva

4

60 337

 

 

0

 

3.

Časové rozlišení

3

364

 

 

263

 

4.

Peníze a peněžní ekvivalenty

2

148 988

 

 

881 028

 

 

 

 

 

209 689

 

 

881 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

 

 

2 995 209

 

 

2 101 381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Pasiva

 

 

 

 

 

 

I.

Vlastní kapitál

 

 

 

 

 

 

1.

Základní kapitál

5

2 000

 

 

2 000

 

2.

Neuhrazená ztráta

5

-250 673

 

 

-183 661

 

3.

Úplný hospodářský výsledek za období

5

-173 620

 

 

-67 012

 

 

 

 

 

-422 293

 

 

-248 673

II.

Dlouhodobé závazky

 

 

 

 

 

 

1.

Finanční nástroje a finanční závazky

6

3 267 784

 

2 292 355

 

2.

Odložený daňový závazek

8

0

 

 

0

 

 

 

 

 

3 267 784

 

 

2 292 355

III.

Krátkodobé závazky

 

 

 

 

 

 

1.

Rezervy

7

466

 

 

430

 

2.

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky

7

8 278

 

 

3 415

 

3.

Finanční nástroje a finanční závazky

6

140 974

 

 

53 854

 

4.

Daňové závazky

7

0

 

 

0

 

 

 

 

149 718

 

 

57 699

Závazky celkem

 

 

3 417 502

 

 

2 350 054

Pasiva celkem

 

 

2 995 209

 

 

2 101 381

Výkaz změn vlastního kapitálu

 

 

 

 

v tisících Kč

 

 

 

 

 

Základní kapitál

Ostatní kapitálové fondy

Neuhrazená ztráta minulých let

Vlastní kapitál celkem

Konečný stav k 31.12.2019

2 000

0

-38 649

-36 649

Úplný zisk/ztráta celkem za účetní období

 

 

-145 012

-145 012

Konečný stav k 31.12.2020

2 000

0

-183 661

-181 661

Úplný zisk/ztráta celkem za účetní období

 

 

-67 012

-67 012

Konečný stav k 31.12.2021

2 000

0

-250 673

-248 673

Úplný zisk/ztráta celkem za účetní období

 

 

-173 620

-173 620

Konečný stav k 31.12.2022

2 000

0

-424 293

-422 293

 

 

Výkaz o  peněžních tocích

 

 

 

v tisících Kč

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ČINNOST

Bod

31.12.2022

31.12.2021

přílohy

 

 

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

8

-173 620

-67 012

Daň z příjmů - odložená

8

0

0

Změna stavu opravných položek a rezerv

11

17 555

3 020

Kurzové rozdíly

11

45 835

0

Změna reálné hodnoty derivátů

11

-48 904

0

Úrokové náklady

11

272 730

106 435

Úrokové výnosy

11

-146 894

-47 309

Provozní zisk/(ztráta) před změnami pracovního kapitálu

 

-33 298

-4 866

Příjmy z emise dluhopisů

6

931 650

2 337 000

Splacení dluhopisů

6

0

-1 165 500

Úvěr poskytnutý mateřské společnosti

4

-1 481 282

-100 000

Úvěr splacený mateřskou společností

4

 0

 56

Vyplacené úroky

6

-125 094

-162 135

Přijaté úroky

6

14 948

0

Alikvotní úrokový výnos

6

280

11 076

Zaplacené transakční náklady

6

-16 790

-49 748

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv

3

-101

-163

Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků

7

4 619

217

Peníze generované z (použité v) provozní činnosti

 

-671 770

870 803

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti

 

-705 068

865 937

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

 

-705 068

865 937

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na

 

 

 

počátku účetního období

 

881 028

15 091

Vliv změn měnových kurzů na zůstatky peněžních prostředků v cizích měnách

 

-26 972

0

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na

 

 

 

konci účetního období

 

148 988

881 028

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k účetní závěrce

 

OBSAH VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY

 

1.        Základní údaje        9

1.1.        Všeobecné informace        9

1.2.        Východiska pro sestavení individuální účetní závěrky        9

1.2.1.        Prohlášení o shodě        9

1.2.2.        Způsob oceňování        10

1.2.3.        Funkční a prezentační měna        10

1.2.4.        Používání odhadů a předpokladů        10

1.2.5.        Vykazování podle segmentů        11

1.3.        Nové a upravené IFRS standardy        11

1.3.1.        Nové a upravené IFRS standardy, které jsou účinné v běžném období        11

1.3.2.        Nové a novelizované standardy IFRS, které byly vydány, ale dosud nejsou účinné, resp. nebyly schváleny EU        12

1.4.        Účetní metody        14

1.4.1.        Peníze a peněžní ekvivalenty        14

1.4.2.        Poskytnuté půjčky - Finanční aktiva        14

1.4.3.        Snížení hodnoty / znehodnocení        16

1.4.4.        Finanční závazky        17

1.4.5.        Výnosy        18

1.4.6.        Finanční výnosy a náklady        18

1.4.7.        Základní kapitál        18

1.4.8.        Rezervy        19

1.4.9.        Splatná a odložená daň        19

2.        Peníze a peněžní ekvivalenty        19

3.        Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva        19

4.        Finanční nástroje        20

5.        Základní kapitál        23

6.        Finanční nástroje – finanční závazky        24

7.        Krátkodobé závazky        26

8.        Odložený daňový závazek/pohledávka        27

9.        Výnosy        28

10.        Náklady        29

11.        Finanční náklady a výnosy, hospodářský výsledek z finanční činnosti        29

12.        Postupy řízení rizik a zveřejňování informací        29

12.2.        Úvěrové riziko        30

12.3.        Riziko likvidity        31

12.4.        Měnové riziko        32

12.5.        Úvěrové riziko        32

12.6.        Provozní riziko        32

12.7.        Spřízněné osoby        32

12.8.        Významné následné události        33

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta        35

 

 

 1. 1.         Základní údaje 

 

  1. 1.1.   Všeobecné informace 

 

Obchodní jméno:                 Rohlik.cz Finance a.s.

Sídlo:                                 Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:                07564589

LEI kód:                        315700YT8ORK8BMVV06

Daňové identifikační číslo:        CZ07564589

Datum vzniku a zápisu:                19. října 2018

Právní forma:                        Akciová společnost

Spisová značka:                        B 23870 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:        Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 

Společnost byla založena za účelem vydání cenných papírů, dluhopisů, pro zajištění zdrojů pro financování Skupiny Rohlik. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., v České republice. Popis jednotlivých emisí dluhopisů je uveden níže v sekci 4. Finanční nástroje – finanční závazky.

 

Výtěžek z emise dluhopisů byl poskytnut formou vnitroskupinového financování jedinému akcionáři společnosti, kterým je společnost Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 047 11 602, spisová značka B 21282 vedená u Městského soudu v Praze.

 

Společnost společně s jediným akcionářem a společností Rohlik Group a.s. spadá do skupiny ekonomicky spjatých osob (dále společně jako „Skupina").

Jediný akcionář Rohlik.cz. investment a.s. je holdingovou společností, která primárně drží přímý podíl ve společnosti Rohlik Group a.s., jehož výše byla k datu sestavení této výroční zprávy 44,79 %. Společnost je primárně závislá na úspěšnosti podnikání skupiny Rohlik Group a.s. Skupina prostřednictvím společností Velká pecka s.r.o., Kifli.hu Shop Kft., Gurkerl.at GmbH a Grosser Kern GmbH podniká na maloobchodním trhu online prodeje a rozvozu potravin a některých dalších produktů, např. drogerie či domácích potřeb, zákazníkům.

 

Organizační struktura Skupiny Rohlik společně s detaily jednotlivých vztahů v rámci skupiny jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích.

 

Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada (statutární orgán společnosti). Obchodní vedení společnosti náleží správní radě Společnosti.

 

 

 

  1. 1.2.   Východiska pro sestavení individuální účetní závěrky 

 

   1. 1.2.1.   Prohlášení o shodě  

 

Účetní závěrka byla sestavena podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“) ve znění přijatém Evropskou unií. IFRS obsahuje standardy a interpretace schválené Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a Komisí pro výklad mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).

Účetní závěrka byla sestavena na principu historických pořizovacích cen.

 

Finanční výkazy byly sestaveny za období 01.01.2022 do 31. 12. 2022. Jako srovnatelné údaje Společnost uvádí údaje rok 2021 za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

 

   1. 1.2.2.   Způsob oceňování  

 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky („going concern). Informace k zápornému vlastnímu kapitálu uvádíme v rámci bodu 5. Vlastní kapitál.

 

V období sestavení této výroční účetní závěrky v rámci České republiky i celosvětově přetrvávají různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Na podnikatelskou činnost Skupiny má vliv makroekonomická situace České republiky, nicméně Skupina považuje online prodej potravin, za hospodářský segment, který zásadně nepodléhá rizikům spojených s ekonomickým cyklem a pandemií koronaviru COVID-19. Vedení Společnosti se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro sestavení výroční účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu.

Aktuální sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu nemají významný dopad na účetní závěrku. Společnost nemá investice ani významné obchodní vztahy s dotčenými zeměmi.

 

   1. 1.2.3.   Funkční a prezentační měna 

 

Funkční měnou Společnosti je česká koruna („Kč").

 

   1. 1.2.4.   Používání odhadů a předpokladů 

 

Sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví vyžaduje používání určitých kritických účetních odhadů, které ovlivňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Vyžaduje také, aby vedení účetní jednotky při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady založené na vlastním úsudku. Výsledné účetní odhady - právě proto, že jde o odhady - se zřídkakdy rovnají příslušným skutečným hodnotám.

 

Stanovení reálné hodnoty

 

Řada účetních postupů a zveřejňovaných informací vyžaduje, aby byla stanovena reálná hodnota finančních i nefinančních aktiv a závazků.

Společnost má zavedený systém kontroly stanovení reálných hodnot. V jeho rámci je určen pracovník skupiny, který je obecně odpovědný za kontrolu při stanovení všech významných reálných hodnot. Tento pracovník pravidelně kontroluje významné na trhu nezjistitelné vstupní údaje a úpravy ocenění.

Pokud jsou informace třetích stran, jako jsou kotace obchodníků s cennými papíry nebo oceňovací služby, použity ke stanovení reálné hodnoty, pak oceňovací tým posoudí podklady obdržené od těchto třetích stran s cílem rozhodnout, zda takové ocenění splňuje požadavky IFRS včetně zařazení do příslušné úrovně v rámci hierarchie stanovení reálné hodnoty.

 

Hierarchie úrovní reálné hodnoty 1 až 3 vychází z míry, v níž je reálná hodnota pozorovatelná:

 

Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 1 vychází z kótovaných cen (neupravených) na aktivních trzích pro stejná aktiva či závazky.

 

Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 2 vychází z jiných vstupů než jsou kótované ceny zahrnuté do úrovně 1, které jsou pro dané aktivum či závazek pozorovatelné přímo (tj. jako ceny) či nepřímo (tj. odvozené od cen).

(vypočítána pomocí metody diskontovaných peněžních toků.

 

Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 vychází z oceňovacích metod, které zahrnují vstupy vztahující se k danému aktivu či závazku, které nevycházejí z pozorovatelných tržních údajů.

 

Pokud lze vstupní údaje použité k ocenění reálnou hodnotou aktiva nebo závazku zařadit do různých úrovní hierarchie reálné hodnoty, pak ocenění reálnou hodnotou je jako celek zařazeno do téže úrovně hierarchie reálné hodnoty jako vstupní údaj nejnižší úrovně, který je významný ve vztahu k celému oceňování.

Společnost vykazuje přesuny mezi úrovněmi hierarchie reálné hodnoty vždy ke konci vykazovaného období, během něhož nastala změna.

 

 

   1. 1.2.5.   Vykazování podle segmentů 

 

Veškeré výnosy byly realizovány na území České republiky a Společnost nedělí svou činnost do různých provozních segmentů.

 

 

  1. 1.3.   Nové a upravené IFRS standardy 

 

   1. 1.3.1.    Nové a upravené IFRS standardy, které jsou účinné v běžném období 

 

V běžném období Skupina poprvé použila nové a upravené IFRS standardy vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) a přijaté pro použití v EU, které jsou povinně účinné v Evropské unii pro účetní období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.

 

 

Úpravy IFRS 3, IAS 16, IAS 37, Roční revize IFRS 2018-2020

 

Aplikace novel neměla na účetní závěrku společnosti významný vliv.

 

 

 

   1. 1.3.2.   Nové a novelizované standardy IFRS, které byly vydány, ale dosud nejsou účinné, resp. nebyly schváleny EU 

 

IFRS 17 Pojistné smlouvy a úpravy IFRS 17 (leden 2023)

Úpravy IFRS 17 Prvotní aplikace IFRS 17 a IFRS9 – Srovnávací informace (leden 2023)

Úpravy IAS 1 a stanovisko IFRS č.2 Zveřejňování účetních pravidel (leden 2023)

Úpravy IAS 8 Definice účetních odhadů (leden 2023)

Úpravy IAS 12 Odložená daň související s aktivy a závazky vyplývajícími z jediné transakce (leden 2023)

Úpravy IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným podnikem (datum nestanoveno)

Úpravy IFRS 16 Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu (leden 2024)

Úpravy IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé (leden 2024)

Úpravy IAS 1 Dlouhodobé závazky s kovenanty (leden 2024)

 

 

IFRS 17 Pojistné smlouvy

 

Nový standard stanovuje zásady pro uznávání, oceňování, vykazování a  zveřejňování pojistných smluv a nahrazuje IFRS 4 Pojistné smlouvy.

Standard uvádí obecný model, který je upraven pro pojistné smlouvy s prvky přímé účasti, jenž je charakterizován jako přístup využívající variabilní poplatek (Variable Fee Approach). Obecný model je zjednodušen, pokud jsou splněna určitá kritéria oceněním zbývajícího krytí závazku za použití přístupu alokace pojistného (Premium Allocation Approach).

 

Obecný model bude využívat současné předpoklady pro odhad částky, načasován  a nejistoty budoucích peněžních toků a bude explicitně oceňovat náklady na tuto nejistotu. Dále také zohledňuje tržní úrokové sazby a dopad opcí a záruk pojistníků.

 

Úpravy IFRS 17 Prvotní aplikace IFRS 17 a IFRS9 – Srovnávací informace

 

Úpravy IFRS 17 vyjasňují přechodná ustanovení standardu IFRS 17 pro ty účetní jednotky, které začínají aplikovat standardy IFRS 17 a IFRS 9 ve stejný okamžik.

 

 

Úpravy IAS 1 a stanoviska IFRS č.2  Úsudky o významnosti - Zveřejňování účetních pravidel

Úpravy mění požadavky obsažené ve standardu IAS 1 týkající se zveřejňování účetních pravidel. Úpravy nahrazují termín „podstatná účetní pravidla“ pojmem „významné (materiální) informace o účetních pravidlech“. Informace o účetních pravidlech jsou významné (materiální), pokud můžeme při jejich posuzování společně s dalšími informacemi zahrnutými v účetní závěrce jednotky důvodně předpokládat, že ovlivní rozhodnutí, která primární uživatelé účetní závěrky na jejím základě učiní.

Rada také sestavila pokyny a příklady, kde vysvětluje a ukazuje použití „čtyřstupňového procesu stanovení významnosti“, který je popsán ve Stanovisku k aplikaci IFRS č. 2.

 

Úpravy IAS 8 Definice účetních odhadů

Úpravy nahrazují definici změny účetních odhadů definicí účetních odhadů.

 

Úpravy IAS 12 Odložená daň související s aktivy a závazky vyplývajícími z jediné transakce

Úpravy zavádějí další výjimku při prvotním vykázání. Podle úprav účetní jednotka výjimku při prvotním vykázání neuplatní u transakcí, které vedou ke stejným zdanitelným a odečitatelným přechodným rozdílům.

 

 

Úpravy IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným podnikem

(Verze vydaná radou IASB nemá zatím stanoveno datum účinnosti)

 

Úpravy IFRS 10 a IAS 28 se zaměřují na situace, kdy dochází k prodeji nebo vkladu aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem.

 

 

Úpravy IFRS 16 Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu

Úpravy IFRS 16 doplňují požadavky na následné ocenění prodeje a zpětného leasingu.

 

Úpravy IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky

 

Úprava se týká Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé

Úpravy IAS 1 se týkají pouze vykazování závazků ve výkazu o finanční situaci – nikoli tedy částky nebo načasování zaúčtování jednotlivých aktiv, závazků, výnosů nebo nákladů či informací, které účetní jednotka o těchto položkách zveřejňuje.

Změny:

 

Úpravy IAS 1 byly původně účinné od 1. ledna 2023, ale rada IASB sjednotila jejich datum účinnosti s datem účinnosti úprav IAS 1 Dlouhodobé závazky s kovenanty na 1. ledna 2024. Úpravy se použijí retrospektivně.

 

Úpravy IAS 1 Dlouhodobé závazky s kovenanty

Úpravy upřesňují, že pouze kovenanty, které je účetní jednotka povinna dodržovat v účetním období nebo před jeho koncem, ovlivňují její právo odložit vypořádání závazku o alespoň dvanáct měsíců po rozvahovém dni.

 

Společnost nepřijala dříve žádné standardy IFRS, kde jejich přijetí nebylo povinné k rozvahovému dni. Pokud ustanovení o přechodu v určitém přijatém standardu IFRS dávají účetní jednotce možnost volby, zda přijmout nové standardy s budoucí účinností či s retrospektivní účinností, volí Společnost obecně přijetí standardu s budoucí účinností od data přechodu na nový standard.

Společnost očekává, že další vydané standardy, které dosud nenabyly účinnosti pro účely zveřejnění v této účetní závěrce, nebudou mít žádný dopad na účetní závěrku Společnosti k datu jejich účinnosti.

 

 

  1. 1.4.   Účetní metody  

 

   1. 1.4.1.   Peníze a peněžní ekvivalenty 

 

Peníze a peněžní ekvivalenty jsou oceněny nominální hodnotou, jsou tvořeny výhradně prostředky na bankovním účtu. Peníze na bankovních účtech jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se určuje na základě denních bankovních depozitních sazeb.

   1. 1.4.2.   Poskytnuté půjčky - Finanční aktiva 

 

Společnost oceňuje poskytnuté půjčky v souladu s IFRS 9, jak je uvedeno výše, jsou drženy v rámci obchodního modelu, u kterého se očekává získání nasmlouvaných peněžních prostředků a jsou oceňovány amortizovanými náklady mínus znehodnocení.

K rozvahovému datu bylo zaúčtováno snížení hodnoty aktiva s použitím odhadu očekávaných budoucích ztrát.

 

Klasifikace:

Při prvotním zachycení je finanční aktivum klasifikováno do kategorie ocenění amortizovanou pořizovací cenou.. Klasifikace finančního aktiva je obecně založena na obchodním modelu, v jehož rámci je finanční aktivum řízeno a na charakteristikách jeho smluvních peněžních toků.

 

Finanční aktivum se ocení amortizovanou pořizovací cenou, pokud jsou splněny následující podmínky:

finanční aktivum je drženo v rámci obchodního modelu, jehož cílem je držet finanční aktiva za účelem inkasování smluvních peněžních toků;

smluvní podmínky finančního aktiva dávají v konkrétních datech vzniknout peněžním tokům, které jsou výhradně platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny.

 

Při prvotním zaúčtování je jistina reálnou hodnotou finančního aktiva.

 

Úrok zohledňuje časovou hodnotu peněz, úvěrové riziko spojené s nesplacenou částkou jistiny za konkrétní časové období a další základní rizika a náklady spojené s poskytováním úvěrů, jakož i ziskovou marži.

 

Úvěry a pohledávky, které splňují SPPI test a test obchodního modelu jsou běžně klasifikovány jako finanční aktivum oceněné amortizovanou pořizovací cenou.

 

 

Oceňování

 

Úrokové výnosy vypočtené metodou efektivní úrokové sazby, ztráta ze snížení hodnoty se účtují do výsledku hospodaření. Ostatní zisky a ztráty se účtují do ostatního úplného výsledku. Jakmile jsou tyto nástroje odúčtovány, kumulativní zisky nebo ztráty v minulosti vykázané v ostatním úplné výsledku se reklasifikují do hospodářského výsledku.

 

Dividendy se účtují do výsledku hospodaření. Ostatní zisky a ztráty se účtují do ostatního úplného výsledku, přičemž se nikdy nereklasifikují do výsledku hospodaření.

 

Finanční aktiva oceňovaná amortizovanou pořizovací cenou

následně se oceňují amortizovanou pořizovací cenou za použití metody efektivní úrokové sazby. Úrokové výnosy, kurzové zisky a ztráty, ztráty ze snížení hodnoty a zisky nebo ztráty při odúčtování jsou účtovány do výsledku hospodaření.

 

Naběhlá hodnota a metoda efektivní úrokové míry

Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty dluhového nástroje a alokace úrokového výnosu do relevantních období. Efektivní úroková míra jiných finančních aktiv, než jsou nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva (tj. aktiva, která jsou úvěrově znehodnocená při prvotním vykázání), je taková míra, která přesně diskontuje odhadovanou výši budoucích peněžních příjmů (včetně všech poplatků zaplacených nebo přijatých, které tvoří nedílnou součást efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a ostatních prémií nebo diskontů) s výjimkou očekávaných úvěrových ztrát po očekávanou dobu trvání dluhového nástroje, nebo případně po kratší období, na jejich hrubou naběhlou hodnotu k okamžiku prvotního vykázání. V případě nakoupených nebo vzniklých úvěrově znehodnocených finančních aktiv se vypočte efektivní úroková míra upravená o úvěrové riziko diskontováním odhadovaných budoucích peněžních toků, včetně očekávaných úvěrových ztrát, na naběhlou hodnotu dluhového nástroje při prvotním vykázání.

Naběhlá hodnota finančního aktiva je částka, jakou je finanční aktivum oceněno při prvotním vykázání, snížená o splátky jistiny a zvýšená – s použitím metody efektivní úrokové míry - o kumulativní amortizaci rozdílu mezi hodnotou vykázanou při prvotním vykázání a hodnotou při splatnosti, upravená o případnou opravnou položku. Naopak hrubá účetní hodnota finančního aktiva je naběhlá hodnota finančního aktiva před úpravou o případnou opravnou položku.

 

Úrokové výnosy se vykazují za použití metody efektivní úrokové míry pro dluhové nástroje následně oceňované naběhlou hodnotou. U jiných finančních aktiv, než jsou nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva, se úrokové výnosy vypočtou uplatněním efektivní úrokové míry na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva, kromě finančních aktiv, u nichž následně došlo k úvěrovému znehodnocení (viz níže). U finančních aktiv, u nichž následně došlo k úvěrovému znehodnocení, se úrokové výnosy vykazují uplatněním efektivní úrokové míry na naběhlou hodnotu finančního aktiva. Pokud se v následujících účetních obdobích úvěrové riziko úvěrově znehodnocených finančních nástrojů zlepší natolik, že finanční aktivum přestane být úvěrově znehodnoceno, úrokové výnosy se vykazují uplatněním efektivní úrokové míry na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva.

 

Pro nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva Skupina vykazuje úrokové výnosy uplatněním efektivní úrokové míry upravené o úvěrové riziko na naběhlou hodnotu finančního aktiva od prvotního vykázání. Hrubý základ se k výpočtu znovu nepoužije ani v případě, že se úvěrové riziko finančního aktiva následně zlepší natolik, že finanční aktivum již nebude úvěrově znehodnoceno. Úrokové výnosy se vykazují v hospodářském výsledku a zahrnují do řádku „finanční výnosy – úrokové výnosy“

 

Vykazování

 

Finanční aktiva vykazujeme ke dni, kdy společnost přistoupí k podmínkám smluv předmětného nástroje.

 

Odúčtování:

Finanční aktivum se odúčtuje poté, co vyprší smluvní právo na peněžní toky z daného aktiva nebo poté, co je právo na příjem smluvních peněžních toků převedeno v rámci transakce, kde dojde k přenesení v zásadě všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím daného aktiva. Jakýkoliv podíl na převáděných finančních aktivech, který Společnost získá nebo si ponechá, se vykáže jako samostatné aktivum či pasivum.

 

   1. 1.4.3.   Snížení hodnoty / znehodnocení 

 

Nefinanční aktiva

 

K datu sestavení každé účetní závěrky se prověřuje účetní hodnota aktiv a odložených daňových pohledávek s cílem zjistit, zda existují indicie, že by mohlo dojít k snížení hodnoty aktiv.

Pokud takové známky existují, provede se odhad zpětně získatelné částky daného aktiva nebo penězotvorné jednotky.

 

Zpětně získatelná hodnota aktiva je určena reálnou hodnotou sníženou o náklady na vyřazení/ prodej, nebo jeho hodnota z užívání, je-li vyšší.

Pro zjištění hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu za použití diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněz a rizik specifických pro dané aktivum nebo jeho penězotvornou jednotku.

Testování na snížení hodnoty aktiva, která nelze testovat samostatně, sdružují do nejmenší zjistitelné skupiny aktiv vytvářející příchozí peněžní toky ze stálého užívání, které jsou výrazně nezávislé na příchozích peněžních tocích z jiných aktiv nebo skupin aktiv („penězotvorná jednotka").

 

Ztráta ze snížení hodnoty se vykáže vždy, když účetní hodnota aktiva nebo jeho penězotvorné jednotky přesáhne jeho zpětně získatelnou částku. Ztráty ze snížení hodnoty se vykazují do výkazu zisku a ztráty.

 

Finanční  aktiva ( včetně obchodních pohledávek a jiných smluvních aktiv)

Společnost stanovuje opravné položky použitím modelu očekávaných úvěrových ztrát („ECL") pro finanční aktiva oceněná amortizovanou pořizovací cenou.

 

U obchodních pohledávek a smluvních aktiv Společnost zvolila vyčíslení opravných položek ve výši očekávaných úvěrových ztrát za dobu trvání ve zjednodušeném režimu.

 

Vykázání opravných položek

 

Opravné položky jsou vyčísleny na jedné z následujících bází:

 1. i.Dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztráty: jedná se o očekávané úvěrové ztráty, které vyplívají z možných případů selhání během dvanácti měsíců od data vykázání; 

 2. ii.Očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání: jedná se o očekávané úvěrové ztráty, které vyplývají ze všech možných případů selhání za celou dobu existenci finančního nástroje. 

Společnost vyčíslí opravnou položku ve výši očekávaných úvěrových ztrát za dobu trvání, s výjimkou těch finančních aktiv, u nichž se úvěrové riziko související s tímto finančním nástrojem za dobu od prvotního zaúčtování významně nezvýšilo.

   1. 1.4.4.   Finanční závazky 

 

Společnost má následující finanční závazky, které nejsou deriváty:

 

emise dluhových cenných papírů,

závazky z obchodních vztahů

a ostatní závazky.

 

Tyto finanční závazky se při prvotním zachycení vykazují ke dni vypořádání v reálné hodnotě zvýšené o veškeré příslušné přímo související transakční náklady, s výjimkou finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, kdy se transakční náklady vykáží do zisku nebo ztráty při jejich vzniku. Následně se pak finanční závazky oceňují amortizovanou pořizovací cenou za použití efektivní úrokové sazby.

 

Společnost odúčtuje finanční závazek po splnění, zrušení nebo vypršení smluvních povinností.

 

   1. 1.4.5.   Výnosy 

 

Tyto výnosy se vykazují za následujících podmínek: existují přesvědčivé důkazy (obvykle ve formě uzavřené smlouvy), že významná rizika a užitky byly přeneseny na kupujícího; je pravděpodobné, že Společnost získá protiplnění a částka výnosu se dá spolehlivě určit.

 

   1. 1.4.6.   Finanční výnosy a náklady 

 

Finanční výnosy

 

zahrnují výnosové úroky z investovaných prostředků.

Výnosové úroky se ve výkazu úplného výsledku časově rozlišují, přičemž se uplatňuje metoda efektivního úroku.

 

Finanční náklady

 

zahrnují:

nákladové úroky z úvěrů a půjček,

nárůst diskontu rezerv v čase,

náklady na poplatky a provize u platebních transakcí a záruk,

Ostatní informace jsou v jednotlivých bodech přílohy uvedeny.

 

   1. 1.4.7.   Základní kapitál 

 

Základní kapitál se skládá z kmenových akcií Společností, které jsou oceněné nominální hodnotou. Případný rozdíl mezi emisním kurzem akcie a její nominální hodnotou je vykázán v položce emisní ážio.

 

   1. 1.4.8.   Rezervy 

 

Rezervy jsou tvořeny v případech, kdy společnost bude v budoucnosti nucena hradit současný závazek a je možné spolehlivě odhadnout výši odtoku prostředků nezbytných k vypořádání tohoto závazku.

 

   1. 1.4.9.   Splatná a odložená daň 

 

Náklad daně z příjmů představuje splatnou a odloženou daň.

Splatná daňová pohledávka a závazek kalkulované za běžné období jsou vykazovány v hodnotě očekávaného plnění od správce daně nebo placené správci daně. Pro kalkulaci daně jsou použity daňové sazby a uplatněny právní ustanovení, které jsou platné nebo vydané k datu účetní závěrky.

 

Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou v účetní závěrce.

 

Odložená daň je vypočtena s použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení, která budou účinná v době, kdy dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnáni závazku.

Odložená daňová pohledávka se uznává u všech odčitatelných přechodných rozdílů v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se bude moci využít odčitatelný přechodný rozdíl, bude dosažen.

 

Splatná a odložená daň za období

 

Splatná a odložená daň se zahrnuje do hospodářského výsledku, kromě případů, kdy souvisí s položkami, které se vykazují buď v ostatním úplném výsledku, nebo přímo ve vlastním kapitálu - v tom případě se i splatná a odložená daň vykazuje v ostatním úplném výsledku, nebo přímo ve vlastním kapitálu.

 

 

 1. 2.Peníze a peněžní ekvivalenty 

 

 

V tisících Kč                                                     k 31.12.2022                k 31.12.2021

Běžné účty u bank                                              148.988                       881.028

 

 

 1. 3.Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva  

 

 

V tisících Kč                                                    k 31.12.2022                k 31.12.2021

Pohledávky z obchodních vztahů                                    0                           0

Časové rozlišení - náklady příštích období                   364                        263

Celkem                                                                       364                        263

 

 

 1. 4.Finanční nástroje 

 

 

Finanční nástroje a jiná finanční aktiva

V tisících Kč                                                                      k 31.12.2022            k 31.12.2021

Dlouhodobé

Úvěry jiným subjektům než úvěrovým institucím                2.785.520                   1.220.090

Z toho úvěry poskytnuté mateřské společnosti                                2.785.520                   1.220.090

Společnost vytvořila opravnou položku k poskytnutým úvěrům ve výši 42 419 tis. Kč, resp. 24 900 tis. Kč k 31.12.2021.

 

Krátkodobé                                                k 31.12.2022                k 31.12.2021

Derivátová finanční aktiva - SWAP                      48.904                           0

Naběhlé úroky - SWAP                                        11.433                           0

Celkem                                                                60.337                           0

 

Měnový úrokový SWAP

Společnost dne 17.2.2022 uzavřela s bankou J&T BANKA, a.s. Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, jejímž předmětem je umožnění Společnosti nakupovat a prodávat produkty na finančních trzích. Prvním obchodem, který společnost uzavřela dne 9.3.2021 byl CZK/EUR měnový úrokový SWAP v nominální hodnotě 500.000.000 Kč. S výměnou jistiny z CZK do EUR došlo i k výměně fixních úrokových sazeb, a to ve výši 2,22% u EUR a 5,5% u CZK. Úrokové platby budou probíhat pololetně. První splátka byla stanovena na 29.7.2022. Zpětný prodej ve stejném kurzu se uskuteční 31.1.2025.

Reálná hodnota derivátu(swapu) k 31.12.2022 činila 48.904 tis. Kč

Změna v reálné hodnotě derivátu je součástí Finančních výnosů ve Výkazu o úplném výsledku.

 

 

Podrobné informace o úvěrech:

 

V tisících Kč

K 31.12.2022                jistina            naběhlý úrok              splatnost         úroková sazba          efektivní úroková sazba

Úvěr I RI                   629.014                  157.140                12/2025                  7,5%                     6,285%

Úvěr II RI                   30.000                   5.799                   12/2025                  7,5%                     7,030%      

Úvěr III RI                 20.000                    3.680                   12/2025                  7,5%                     7,078%      

Úvěr IV RI               200.000                  34.763                   12/2025                  7,5%                     7,110%      

Úvěr V RI                  30.000                    4.829                   12/2025                  7,5%                     7,157%      

Úvěr VI RI                 30.000                    4.754                   12/2025                  7,5%                     7,165%      

Úvěr VII RI               40.000                    6.164                    12/2025                  7,5%                     7,181%      

Úvěr VIII RI              19.000                    2.891                    12/2025                  7,5%                     7,187%         

Úvěr IX RI                70.000                    6.670                     12/2025                  7,5%                     6,786%         

Úvěr X RI                  30.000                    2.434                     12/2025                  7,5%                     6,829%

Úvěr XI RI                 50.000                    3.205                     12/2025                  7,5%                     6,794%

Úvěr XII RI                30.000                    2.599                    12/2025                  11,0%                   9,214%

Úvěr XIII RI              20.000                    1.211                     12/2025                  7,5%                     6,805%

Úvěr XIV RI

(2 mil. EUR)                48.230                    1.695                    12/2025                  5,0%                     4,692%

Úvěr XV RI                 20.000                      996                     12/2025                  7,5%                     6,840%

Úvěr XVI RI               20.000                      917                     12/2025                  7,5%                     6,852%

Úvěr XVII RI              20.000                      699                     12/2025                  11,0%                    9,816%

Úvěr XVIII RI           200.000                   5.636                     12/2025                  11,0%                   9,847%

Úvěr XIX RI                 

(2 mil. EUR)                48.230                   1.118                      12/2025                  9,0%                     8,208%

Úvěr XX RI                 

(30,2 mil. EUR)          728.273                  15.123                     12/2025                  9,0%                     8,217%

Úvěr XXI RI                 

(1 mil. EUR)              24.115                      464                        12/2025                  9,0%                     8,223%

Úvěr XXII RI           200.000                   3.912                       12/2025                  11,0%                   9,887%

Úvěr XXIII RI                 

(0,2 mil. EUR)             4.823                       69                         12/2025                  9,0%                     8,243%

Úvěr XXIV RI                 

(0,3 mil. EUR)             7.235                      103                        12/2025                  9,0%                     8,243%

Úvěr XXV RI            20.000                      265                        12/2025                  11,0%                     9,916%

Úvěr XXVI RI                 

(0,9 mil. EUR)           21.704                      180                        12/2025                  9,0%                     8,266%

Celkem                  2.560.624                 267.316                                                       

 

 

 

V tisících Kč

K 31.12.2021                jistina            naběhlý úrok              splatnost         úroková sazba          efektivní úroková sazba

Úvěr I RI                   629.014                  110.650              12/2025                  7,5%                     6,285%

Úvěr II RI                   30.000                    3.448                12/2025                  7,5%                     7,030%      

Úvěr III RI                  20.000                    2.114                12/2025                  7,5%                     7,078%      

Úvěr IV RI                 200.000                  19.179                12/2025                  7,5%                     7,110%      

Úvěr V RI                    30.000                    2.502                12/2025                  7,5%                     7,157%      

Úvěr VI RI                   30.000                    2.431                12/2025                  7,5%                     7,165%      

Úvěr VII RI                  40.000                    3.070                12/2025                  7,5%                     7,181%      

Úvěr VIII RI                19.000                    1.423                12/2025                  7,5%                     7,187%         

Úvěr IX RI                   70.000                    1.798                12/2025                  7,5%                     6,786%         

Úvěr X RI                     30.000                      361                12/2025                  7,5%                     6,829%  

Celkem                       1.098.014                 146.976                                                       

 

 

 

 1. 5.Základní kapitál 

 

V tisících Kč                                                     k 31.12.2022                k 31.12.2021

Základní kapitál (Rohlik.cz investment a.s.)          2.000                           2.000

Neuhrazená ztráta                                            -250.673                     -183.661

Úplný hospodářský výsledek za období            -173.620                       -67.012

Vlastní kapitál                                                -422.293                     -248.673

 

Základní kapitál tvoří 20 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

 

Základní zisk/ztráta na akcii

 

Výpočet základní ztráty na akcii 8.681.072 Kč (k 31.12.2021 3.350.620 Kč) vycházel ze ztráty náležející kmenovým akcionářům ve výši 173.620 tis. Kč (67.012 tis. Kč k 31.12.2021) a z počtu 20ks kmenových akcií.

 

Zředěný zisk/ztráta na akcii je stejný jako základní zisk na akcii. Společnost nevydala žádné finanční nástroje s potenciálním ředícím účinkem na kmenové akcie.

 

Společnost má záporný vlastní kapitál, což odpovídá podnikatelskému záměru. Hlavním důvodem je skutečnost, že úroky z poskytnutých půjček mateřské společnosti (hlavní příjem společnosti) nepokryjí celkové náklady. V rámci naplnění podnikatelského plánu dojde v následujících letech k dvěma typům událostí, které zajistí dostatečnou likviditu potřebnou k výplatě úroků a splacení dluhopisů: i) vložení příplatku k základnímu kapitálu mateřskou společností a ii) vrácení poskytnutých úvěrů včetně souvisejících úroků.    

V roce 2021 byla v rámci realizace byznys plánu uzavřena rámcová smlouva s J&T bankou o obchodování na finančních trzích, která umožní Společnosti flexibilní nákup finančních instrumentů snižujících finanční náklady Společnosti. Konkrétně byl uzavřen měnový SWAP ve výši 500.000.000 Kč. V podobných aktivitách plánuje Společnost pokračovat i v následujících obdobích, a to za účelem zvyšování profitability společnosti.

 

 

 

 1. 6.Finanční nástroje – finanční závazky 

 

V tisících Kč                                                                            k 31.12.2022            k 31.12.2021

Vydané dluhopisy v amortizované pořizovací hodnotě       3.404.451              2.346.209

Z toho        

dlouhodobé                                                                              3.267.784              2.292.355

krátkodobé                                                                                 136.667                   53.854

       

V tisících Kč       

K 31.12.2022

jistina

naběhlý úrok

 

 

alikvotní úrokový výnos

neamorti-zovaný poplatek/diskont

splatnost

úroková sazba

efektivní úroková sazba

Dluhopisy

ROHLIK FIN.  5,5/26

3.280.000

125.311

 

 

11.356

-12.216

1/2026

10%

10,38%

 

K 31.12.2021

jistina

naběhlý úrok

 

alikvotní úrokový výnos

neamorti-zovaný poplatek/diskont

splatnost

úroková sazba

efektivní úroková sazba

Dluhopisy

ROHLIK FIN.  5,5/26

2.350.000

42.778

 

 

11.076

-57.645

1/2026

5,5%

6,28%

 

 

 

ROHLIK FIN. 10/26 k 31.12.2022

Dne 20.7.2022 proběhla schůze vlastníků dluhopisů ROHLIK FIN. 5,5/26, v rámci které byly schváleny úpravy Emisních podmínek. Součástí změn bylo navýšení úrokové sazby z 5,50 % p.a. na 10 % p.a. od 1.8.2022 a navýšení emise dluhopisů o další 1.000.000.000,- Kč a s tím související prodloužení upisovací doby. Kompletní znění aktualizovaných Emisních podmínek je vyvěšeno na internetových stránkách skupiny Rohlík v sekci „Dluhopisy“.

Navýšení o 1000.000.000,- Kč proběhlo v září 2022 s premiem 0,5% přičemž z toho dluhopisy v jmenovité hodnotě 270.000.000,- Kč si společnost ponechala na vlastním majetkovém účtu.

Naběhlé transakční náklady u původní emise byly na základě testu významnosti změny podmínek odúčtovány do nákladů.

Dluhopis ROHLIK FIN. 10/26 je vykázán po odečtení nákladů spojených s emisí 17.002 tis. Kč a premiem 0,5% ve výši 3.650 tis. Kč. Tyto náklady jsou během doby existence dluhopisů postupně zachycovány ve výkazu zisku a ztráty na základě efektivní úrokové sazby ve výši 10,38%.

 

ROHLIK FIN. 5,5/26 k 31.12.2021

Společnost v únoru a listopadu 2021 v souladu s emisními podmínkami a schváleným prospektem dluhopisů vydala novou emisi dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,50 %, v celkové hodnotě 2.550.000.000,- Kč, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000,- Kč, splatných 1.2.2026. Emise dluhopisů se uskutečnila dne 1.2.2021, přičemž k tomuto dni byly vydány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1.700.000.000,- Kč. Navýšení o 850.000.000,- Kč proběhlo v listopadu 2021 s diskontem 2%. Dluhopisy v jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč si společnost ponechala na vlastním majetkovém účtu. Tyto vlastní dluhopisy nejsou rozeznány ve finančních výkazech. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., v České republice, obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 15.4.2021. Dluhopisům bylo Centrálním depozitářem cenných papírů přiděleno ISIN: CZ0003529943. Manažerem, administrátorem emise a agentem pro zajištění je J & T BANKA, a.s. Výplata prvního úrokového výnosu za výnosové období od 01.02.2021 do 01.08.2021 byla uskutečněna dne 1. srpna 2021.

 

Dluhopis ROHLIK FIN. 5,5/26 je vykázán po odečtení nákladů spojených s emisí 52.861 tis. Kč a diskontem 2% u další tranše ve výši 13.000 tis. Kč. Tyto náklady jsou během doby existence dluhopisů postupně zachycovány ve výkazu zisku a ztráty na základě efektivní úrokové sazby ve výši 6,28%.

 

Práva spojena s vydanými dluhopisy:

Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Akcionáři Emitenta ani žádná jiná osoba nemají žádná předkupní nebo výměnná práva k Dluhopisům ani žádná přednostní práva úpisu. V případě jakéhokoli vypořádání je pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu), jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenně vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným nebo obdobným způsobem zajištěným dluhům Emitenta. Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

Počínaje uplynutím 18 měsíců od Data emise (včetně) má Emitent právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy (částečně nebo úplně), přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud to oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději 40 dní před příslušným dnem předčasné splatnosti. Předčasné splacení z rozhodnutí vlastníků dluhopisů je možné v případech, změny ovládání společnosti  zcizení významné společnosti.

 

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné

(i) zástavním právem prvního pořadí k vybraným podílům ve společnosti Rohlik Group a.s. se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 099 60 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123 (HoldCo), která je 100% společníkem VELKÁ PECKA s.r.o., IČO 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 (Velká Pecka),  drženým společností Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Světova 523/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 047 11 602, LEI: 315700OICIIES3YV2C60, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21282 (Ručitel) nebo jiným způsobem stanoveným v Emisních podmínkách;

(ii) zástavním právem prvního pořadí k pohledávkám z Vázaného účtu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách); a

(iii) ručitelským prohlášením ve smyslu § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) učiněným Ručitelem (Ručení). Dluhopisy jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným nebo obdobným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

 

 

Reálná hodnota dluhopisu

Cena dluhopisu k 31.12.2022 podle Prague Stock Exchange činí 100,5% nominální hodnoty (98%  k 31.12.2021).

 

 

 

 1. 7.Krátkodobé závazky 

 

V tisících Kč                                                                  k 31.12.2022                  k 31.12.2021

Rezervy                                                                                  466                           430

Finanční nástroje a finanční závazky                                140.974                       53.854

z toho naběhlé úroky a alikvotní úrokový výnos -  dluhopis          136.667                       53.854

z toho naběhlé úroky SWAP                                                    4.307                              0

Závazky z obchodních vztahů                                            8.258                         3.144

Jiné závazky – platy a odvody                                                20                             271

Daňové závazky                                                                       0                               0

Celkem                                                                          149.718                       57.699

 

 

 

 

 

 1. 8.Odložený daňový závazek/pohledávka 

 

V tisících Kč                                                k 31.12.2022                k 31.12.2021

Odložený daňový závazek/pohledávka                0                                 0

 

 

 

K 31.12.2022

 

Titul                                 základ                odložená daň

Rezervy                               466                         88                           pohledávka

Finanční aktiva                  77.578                   14.740                        pohledávka

Finanční závazky               -4.431                       -842                            závazek    

Celkem odložená daňová pohledávka              13.986______________________

 

Z důvodu opatrnosti nebyla zaúčtována odložená daňová pohledávka uvedená výše ani odložená daňová pohledávka z titulu daňových ztrát.

 

 

 

 

K 31.12.2021

 

Titul                                  základ                odložená daň

Rezervy                               430                         82                        pohledávka

Finanční aktiva                  53.791                   10.220                     pohledávka

Finanční závazky               -44.905                  -8.532                        závazek ___

Celkem odložená daňová pohledávka               1.770_____________________

 

Z důvodu opatrnosti nebyla zaúčtována odložená daňová pohledávka uvedená výše ani odložená daňová pohledávka z titulu daňových ztrát.

 

 

 

Výpočet daně z příjmu k 31.12.2022:

 

V tisících Kč

                                                                 31.12.2022

 

Hospodářský výsledek -  ztráta IFRS                         173.620

IFRS úpravy na HV podle CZ GAAP                         64.260

Účetní ztráta pro daňové přiznání – ř. 10                   109.360

Položky zvyšující základ daně                                           699

Položky snižující základ daně                                            520

Daňová ztráta                                                             109.181

 

 

 

Výpočet daně z příjmu k 31.12.2021:

 

V tisících Kč

                                                                  31.12.2021

 

Hospodářský výsledek -  ztráta IFRS                             67.012

IFRS úpravy na HV podle CZ GAAP                           66.799

Účetní ztráta pro daňové přiznání – ř. 10                     133.811

Položky zvyšující základ daně                                        61.305

Položky snižující základ daně                                             355

Daňová ztráta                                                               72.861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 9.Výnosy 

 

V tisících Kč                                                       k 31.12.2022                k 31.12.2021

Z prodeje služeb – přefakturace ve skupině                      0                                   0  

 

 

 

 1. 10.Náklady 

 

V tisících Kč                                                      k 31.12.2022                k 31.12.2021

Právní a notářské služby                                                120                                0

Mzdové náklady a odvody                                             273                             361

Audit, účetnictví, externí ocenění                                1.852                          1.542

Přefakturace služeb a poplatku v rámci skupiny:                                                                 

Náklady spojené s emisí dluhopisů                              27.991                              0

Ostatní služby včetně změny stavu rezerv                    3.063                          2.996

Celkem                                                                     33.299                          4.899

 

 

 

 1. 11.Finanční náklady a výnosy, hospodářský výsledek z finanční činnosti 

 

V tisících Kč                                                     k 31.12.2022                k 31.12.2021

Finanční výnosy                                               195.798                         47.309

z toho výnosové úroky z poskytnutých úvěrů                 120.513                         47.309

z toho výnosové úroky - SWAP                                  22.281                                0

z toho výnosové úroky - bankovní vklady                       4.100                                 0

z toho změna reálné hodnoty derivátů - SWAP              48.904                               0

 

Finanční náklady                                             -318.600                      -106.477

z toho nákladové úroky - emitované dluhopisy              -264.254                      -106.436

z toho nákladové úroky – SWAP                               -8.477                               0

z toho kurzové rozdíly                                              -45.835                              0

z toho ostatní finanční náklady                                        -34                            -41

 

Změna stavu opravné položky k úvěrům        - 31.659                       - 2.945

 

 

 1. 12.Postupy řízení rizik a zveřejňování informací  

 

Finanční a provozní rizika, jimž je Společnost vystavena, a způsoby, jimiž tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro Společnost úvěrové riziko a riziko likvidity.

 

 

  1. 12.2.Úvěrové riziko  

 

Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která hrozí, jestliže protistrana v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Toto riziko vzniká především v oblasti úvěrů.

Společnost poskytla půjčky mateřské společnosti Rohlik.cz investment a.s. v celkové výši  2.561 milionu korun (2021 1.098 milionu korun). Půjčky byly poskytnuty z prostředků vybraných z již upsaných dluhopisů. Společnost na základě finančních výsledků dlužníka na roční bázi vyhodnocuje jeho schopnost dostát svým závazkům.

 

K 31. prosinci 2022 neměla Společnost žádná finanční aktiva po splatnosti.

 

 

Banky:

V tisících Kč                                                           k 31.12.2022                k 31.12.2021

Peníze a peněžní ekvivalenty                                      148.988                       881.028

 

Podniky (nefinanční instituce)

V tisících Kč                                                            k 31.12.2022                k 31.12.2021

Finanční nástroje a jiná finanční aktiva                      2.785.520                   1.220.090

Pohledávky z obchodních vztahů                                    0                                0

 

 

 

Veškerá úvěrová rizika jsou v České republice.

Úvěrové riziko – snížení hodnoty:

 

V tisících Kč                                                k 31.12.2022                 k 31.12.2021

Aktiva, ke kterým je tvořena opravná položka

Půjčky jiným než úvěrovým institucím        2.827.939                      1.244.990

Opravná položka                                          - 42.419                        - 24.900

Celkem                                                     2.785.520                       1.220.090

 

Pohledávky z obchodních vztahů                           0                               0  

Opravná položka                                                   0                                0

Celkem                                                                 0                                0

 

Půjčky k 31.12.2022 i k 31.12.2021 byly zařazeny do Stage 1. Opravné položky byly v souladu s IFRS 9 vykázány ve výši dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát.

 

 

 

  1. 12.3.Riziko likvidity  

 

Riziko likvidity je riziko, že se Společnost dostane do potíží s plněním povinností spojených se svými finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.

Riziko likvidity se vyhodnocuje především sledováním změn ve struktuře financování. Společnost má finanční plán, který pečlivě pracuje s výdaji a příjmy tak, aby měla Společnost dostatečnou rezervu na pokrytí svých závazků. V případě, že dojde k odchýlení skutečnosti od dlouhodobého plánu, navrhne management Společnosti efektivní nápravná opatření.

Společnost dbá standardně na to, aby měla dostatek hotovosti a aktiv s krátkodobou splatností k okamžitému použití na krytí očekávaných provozních nákladů na 180 dní, a to včetně splácení finančních závazků.

 

K 31.12.2022

                                         Účetní hodnota             Peněžní tok bez diskontu        do 90         90 do roka            1-5 let

 

Finanční závazky                  3.408.758                              3.420.974                    140.974             -                    3.280.000

Závazky z obch. vztahů           8.279                                     8.279                          8.279              -                           -

Daňový závazek                         -                                             -                                 -                  -                           -

 

K 31.12.2021

                                           Účetní hodnota             Peněžní tok bez diskontu        do 90         90 do roka            1-5 let

 

Finanční závazky                     2.346.209                           2.403.854                        53.854                -                2.350.000

Závazky z obch. vztahů                3.415                                3.415                             3.415                -                        -

Daňový závazek                             -                                        -                                       -                  -                        -

 

 

  1. 12.4.Měnové riziko  

 

Společnost má dvě položky v eurech, na kterých spočívá měnové riziko – měnový úrokový SWAP a půjčky poskytnuté mateřské společnosti Rohlik.cz investment a.s. Nicméně, vzhledem k celkové finanční angažovanosti Společnosti jsou tyto položky nevýznamné a měnové riziko by tak nemělo mít značný dopad na její fungování.

 

  1. 12.5.Úvěrové riziko 

 

Společnost čelí riziku směnných kurzů, EUR/Kč. Transakce jsou převážně realizované ve funkční měně Společnosti, tedy Kč, zatímco část jistiny dluhopisu byla směněna do EUR. Nicméně toto riziko je velmi malé a to zejména z důvodu malého objemu směněné částky.

 

  1. 12.6.Provozní riziko 

 

Provozní riziko je riziko ztrát ze zpronevěr, neoprávněné činnosti, chyb, opomenutí, neefektivnosti nebo ze selhání systému. Riziko tohoto typu vzniká při všech činnostech a hrozí všem podnikatelským subjektům. Provozní riziko zahrnuje i právní riziko.

 

Primární odpovědnost za uplatňování kontrolních mechanismů pro zvládání provozních rizik nese vedení Společnosti.

 

Obecné používané standardy pokrývají následující oblasti:

 1. 1.požadavky na se souhlasování a monitorování transakcí, 

 2. 2.identifikace provozních rizik v rámci kontrolního systému, 

 

  1. 12.7.Spřízněné osoby 

 

Vztahy se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak uvádí následující detaily:

 

 

Otevřené pohledávky a závazky

 

V tisících Kč                                                k 31.12.2022                k 31.12.2021

Mateřská společnost

Finanční nástroje a jiná finanční aktiva          2.785.520                    1.220.090

Závazky  

TCF - Cap Services s.r.o.                                  4.922                             0

 

 

Přehled transakcí se spřízněnými osobami

Výnosy:

 

V tisících Kč                                                k 31.12.2022                k 31.12.2021

Mateřská společnost:

Z úroků z úvěrů                                               120.513                        47.309

 

 

Náklady:

V tisících Kč                                                                    k 31.12.2022                k 31.12.2021

 Přefakturace služeb TCF - Cap Services s.r.o.                         9.740                           0

Přefakturace poplatku Rohlik.cz Finance II a.s.                      18.251                           0

 

 

 

 

  1. 12.8.Významné následné události 

Významné následné události, které nastaly po 31.12.2022:

 

Z dluhopisů ROHLIK FIN. 10,0/26 v nominální částce 270 mil. Kč, které si společnost k 31.12.2022 ponechala na vlastním majetkovém účtu, bylo v roce 2023 prodáno veškerých zbývajících 27.000 kusů ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč.  

 

Dne 1.2.2023 došlo k výplatě čtvrtého úrokového výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00 % p. a. za výnosové období od 01. 08. 2022 do 01. 02. 2023 v celkové výši 177.500.000 Kč.

 

Aktuální sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu nemají významný dopad na účetní závěrku. Společnost nemá investice ani žádné obchodní vztahy s dotčenými zeměmi.

 

Vedení Společnosti nejsou známy žádné další významné následné události, které by mohly ovlivnit účetní závěrku k 31. prosinci 2022.

 

 

 

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta

 

Předseda správní rady emitenta prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za uplynulé období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.4.2023